BIP Gminy Zbójna

97/05 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: dnia 08 marca 2005 roku
w sprawie:
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady X
V sesji Rady Gminy w sprawach:
1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zbójna 2005”
2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
3. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
4. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna..
5. regulaminu wynagradzania nauczycieli na terenie Gminy Zbójna na 2005 rok.
6. ustalenia „Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna”.
7. przyjęcia zmian Statutu MZWiK w Łomży.
8. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zbójna.

stanowiące załączniki Nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Upoważniam:
1/ Skarbnik Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2-3, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
2/ Panią Jolantę Adamowicz do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
3/ pozostałe uchwały przedstawi i omówi Wójt Gminy.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 12:18
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 540 razy