BIP Gminy Zbójna

102/05 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 08 kwietnia 2005 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVI sesji Rady Gminy w sprawach:

1. przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbójna na lata 2005 – 2013”.
2. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu GOPS w Zbójnej.
3. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
4. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
5. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości i ich części .
6. zarządzenia wyborów samorządu mieszkańców wsi Zbójna.
7. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbójna, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.
8. programu współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok.


stanowiące załączniki Nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Upoważniam:
1/ Skarbnik Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 7, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
2/ Panią Renatę Barszcz do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 - 3, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
3/ pozostałe uchwały przedstawi i omówi Wójt Gminy.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 12:18
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 569 razy