BIP Gminy Zbójna

118/05 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 15 września 2005 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVIII sesji Rady Gminy w sprawach:

1. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
2. Podjęcie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
3. zwolnień w podatku od nieruchomości..
4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. zwolnień w podatku od środków transportowych.
6. określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego ciągu dróg gminnych i dojazdowych, których zarządcą jest Wójt Gminy Zbójna.
7. zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-NAREW”.
8. przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW.


stanowiące załączniki Nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Upoważniam:
1/ Skarbnik Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1-5, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
2/ pozostałe uchwały przedstawi i omówi Wójt Gminy.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 12:17
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 606 razy