BIP Gminy Zbójna

IV/19/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 roku
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2007”.
Na podstawie art. 41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485; z 2006r. Nr 170, poza. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600/ uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2007” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gawrych

Załącznik do uchwały
Rady Gminy Zbóna Nr
IV/19/07
z dnia 28 marca 2007roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
“ZBÓJNA – 2007”.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada Gminy uznając trzeźwość mieszkańców za podstawowy warunek rozwoju moralnego i materialnego gminy ustala niniejszy program.
ROZDZIAŁ II
Diagnoza sytuacji w gminie dotycząca problemów alkoholowych
§ 2. Celem diagnozy jest rozpoznanie aktualnego stanu sytuacji w gminie w zaresie problemów alkoholowych i narkomanii /dane za 2006rok/ i podjęcie stosownych działań naprawczych zawartych w niniejszym Programie.
1) analiza występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków :
a) ilość osób uzależnionych od alkoholu, które podjęły leczenie w 2006 roku –3,
b) ilość osób zażywających narkotyki - 0
c) liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych bezpośrednią pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –5,
d) ilość dzieci z rodzin /ogółem/, które korzystają z różnych form pomocy /dożywianie/ -514,
2) wartość sprzedanego alkoholu w sklepach na terenie całej gminy /za 2006 rok/- 1.114.309,65 zł.
3) analiza występujących wykroczeń i przestępstw popełnionych po spożyciu alkoholu /za 2006rok/ :
a) ilość interwencji w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych –18,
b) ilość wykroczeń popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu –9,
c) ilość przestępstw popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 17,
d) ilość osób przewiezionych do miejsca zamieszkania po spożyciu alkoholu –5,
e) ilość interwencji z wykorzystaniem procedury ,,Niebieskie Karty’’ dotyczącej przemocy w rodzinie – 2,
f) ilość interwencji z wykorzystaniem procedury ,,Niebieskie Karty”, w której sprawcą była osoba nietrzeźwa – 4.


ROZDZIAŁ III
Działania profilaktyczne
§ 3. 1 Celem działań profilaktycznych jest:
1) rozwijanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat szkodliwości spożywania alkoholu i palenia papierosów,
2) podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat narkotyków i ich negatywnego wpływu na organizm człowieka ,
3) rozumienie przemocy oraz zapobieganie jej występowaniu ,
4) promocja zdrowego stylu życia, bez używek,
§ 4. W zakresie działań profilaktycznych podejmowane będą następujące zadania:
1) Podłączenie wody i kanalizacji do gabinetu – Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień ,
2) Zorganizowanie zajęć dla młodzieży nt.,,Profilaktyka uzależnień połączona z pokazem udzielania pierwszej pomocy”,
3) Udział dzieci młodszych w imprezie o charakterze dydaktyczno-integracyjnym „Urodziny Baby Jagi”,
4) Wdrożenie,,Programu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzaleznionych od alkoholu” lub osób uzależnionych krzyżowo /alkohol+ leki/.
5) Dofinansowanie instytucji działajacych na rzecz ludzi z rodzin patologicznych,
6) Zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
7) Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień,
8) Zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami do Wojewódzkiego Osrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży osobom po podstawowym leczeniu odwykowym w celu uczestnictwa w mitingach i kontaktu z psychoterapeutą ,
9) Finansowanie i dofinansowanie wycieczek, imprez harytatywnych dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych problemem uzaleznienia od alkoholu i narkotyków ,
ROZDZIAŁ IV
Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Celem działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych jest:
1) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkoholu i zażywających narkotyki,
2) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od narkotyków,
§ 6. Rozwiązywanie problemów alkoholowych realizowane będą poprzez:

1) podejmowanie przez Pełnomocnika i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania leczenia dobrowolnego,
2) podejmowane przez GKRPA działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) organizowanie systemu pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w szczególności poprzez:
a) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,
b) współpracę z Policją ,
c) współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, małoletnim na kredyt i pod zastaw oraz o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych ,
5) udzielanie pomocy, w tym prawnej osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą domową ,
ROZDZIAŁ V
Kontrola realizacji programu profilaktyki
§ 7. 1.Celem kontroli realizacji programu profilaktyki jest zwiększenie rozeznania Rady Gminy o problemach alkoholowych występujących na terenie gminy.
2. Pełnomocnikk ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje corocznie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i przedkłada je Radzie Gminy.

ROZDZIAŁ VI
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 8. 1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji w wysokości 40,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków komisji.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 9. 1. Za ustalenia szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Środki finansowe na realizację Programu będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:39
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 730 razy