BIP Gminy Zbójna

IV/ 20/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy na 2006 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu – Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy na 2006 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz GawrychData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:39
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 652 razy