BIP Gminy Zbójna

IV/21/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2007 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ D.U. z 20 grudnia 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. D.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 898.905,00zł,
b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 891.350,00 zł,
c) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 88.500,00 zł.
d) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 96.055,00 zł.
e) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 10.369.193,00 zł,
3. Po dokonanych zmianan plan wydatków ogółem wynosi 9.824.960,00 zł,
§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz GawrychZałącznik Nr 1 do uchwały
Nr IV/21/07 Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 marca 2007 roku
Dochody – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
758 75801 2920 13662,00
700 70005 0750 66940,00
0770 745303,00
0830 73000,00

OGÓŁEM 898905,00

Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
756 75621 0010 6107,00
750 0750 5100,00
0830 8000,00
801 80101 0750 12000,00
0770 450000,00
0830 20000,00
900 90095 0750 49840,00
0770 295303,00
0830 45000,00
OGÓŁEM 891350,00
Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
010 01038 2679 2500,00 Dotacja dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”
700 70005 4210 26055,00
4260 2000,00
4300 2000,00
4530 2000,00
750 75075 4300 1500,00
921 92109 4210 7000,00
4300 3000,00
6050 50000,00
OGÓŁEM 96.055,00Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi
750 75023 4210
4300 16500,00
10000,00
900 90095 4210 50000,00
4260 2000,00
4270 2000,00
4530 8000,00
OGÓŁEM 88500,00


Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:39
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 609 razy