BIP Gminy Zbójna

IV/22/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 roku
w sprawie: przystąpienia do realizacji i sfinansowania wspólnego projektu w ramach Schematu II działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) ) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić w 2007 roku do realizacji w ramach Schematu II działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, zwanego dalej “Programem”, wspólnie z Lokalną Grupą Działania Fundacją “Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej dla obszaru działania LGD” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej. Instytucją wdrażającą działanie jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
§ 2. 1.Gmina Zbójna przekaże Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” środki finansowe na realizację projektu, w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł) z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą kredytu bankowego (odsetki i prowizje bankowe).
2. Gmina Zbójna udziela poręczenia Fundacji “Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku” w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) na kredyt, który powyższa Fundacja zaciągnie w Banku Spółdzielczym w Kolnie na realizację Projektu. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia kredytu do zakończenia realizacji projektu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz GawrychPorozumienie pomiędzy Gminą Zbójna a Lokalną Grupą Działania Fundacją “Kraina Mlekiem Płynąca”
o realizacji wspólnego przedsięwzięcia:


realizacja projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej dla obszaru działania LGD” w ramach Schematu II działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej, którego instytucją wdrażającą jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.Dnia .............................r. w Zbójnej pomiędzy:


Gminą Zbójna , reprezentowanym przez:
.....................................
.....................................
zwanym dalej „Gminą ”,


a Fundacją “Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku reprezentowaną przez:
.....................................
.....................................


zwaną dalej „Partnerem”
została zawarta umowa następującej treści:
§1

PRZEDMIOT POROZUMIENIA

1. Strony porozumienia zgodnie postanawiają zrealizować przedsięwzięcie polegające na wspólnym wdrożeniu projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej dla obszaru działania LGD” w ramach Schematu II działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, na którego realizację Partner podpisał umowę nr L/02/101/2006 z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa i w ramach umowy otrzyma zwrot 100 % kosztów kwalifikowanych w wysokości 444 360,00zł.

2. Partner jest odpowiedzialny za poprawność wydatkowania całości (100%) środków przeznaczonych na projekt.

3. Gmina zobowiązana jest przekazać Partnerowi środki finansowe w wysokości 2500 zł (słownie ........................................................) na konto ............................................................ do dnia ............................/. przeznaczone na koszt związane z obsługą kredytu bankowego (odsetki i prowizje bankowe).

Ponadto Gmina udzieliła poręczenia do kwoty 30 000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2008 r. na zaciągnięcie przez Partnera kredytu w Banku Spółdzielczym w Kolnie na realizację Projektu.

4. Partner składa wnioski o refundację wydatków kwalifikowanych do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa.

5.Środki pozyskane przez Partnera na realizację Projektu, tj. 444 360,00 zł będą wykorzystane przez Partnera na realizację zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo – finansowym projektu (zał. do umowy) proporcjonalnie we wszystkich gminach objętych projektem

§2

ZAKRES PRAC PRZY WYKONYWANIU WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Do obowiązków Partnera należy:

- realizacja zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu (zał. do umowy),
- konsultowanie z Gminą terminów wykonania poszczególnych zadań,
- udzielanie informacji o postępach i zaawansowaniu realizacji projektu.
- rozliczenie projektu,
- przekazanie Gminie sprawozdania końcowego z realizacji projektu,

2. Do obowiązków Gminy należy:

- przekazywanie Partnerowi niezbędnych danych do sprawnej realizacji projektu tj. planowanych inwestycji na terenie gminy oraz harmonogramu planowanych imprez lokalnych,
- udzielenie pomocy w naborze beneficjentów ostatecznych projektu w tym: rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych nieformalnych grup mogących uczestniczyć w realizacji zadań projektu,

§3

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

1. Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie Partner Projektu lub wyznaczony przez niego podmiot.

2. Partner jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wobec Instytucji Wdrażającej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa związanych z przygotowaniem, a następnie wdrożeniem Projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

3. Partner jest uprawniony do reprezentowania w zakresie niniejszej umowy w stosunkach zewnętrznych wszystkich stron niniejszej umowy.

4. Partner jest odpowiedzialny za :

a) Koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie rozliczeniem Projektu;
b) Występowanie w charakterze instytucji uprawnionej do składania wniosku aplikacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej w ramach SPO do Instytucji Wdrażającej;
c) Podpisanie Umowy finansowania Projektu z FAPA;
d) Przekazanie zapłaconych, poświadczonych faktur Instytucji Wdrażającej;
e) Dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji na temat Projektu Instytucji Wdrażającej, a także innym uprawnionym do tego instytucjom;
f) Przeprowadzenie prac związanych z monitorowaniem Projektu;
g) Przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat po dacie zakończenia realizacji Projektu wszelkich danych i dokumentów dotyczących jego realizacji;
h) Umożliwienie kontroli oraz audytu Projektu na żądanie Instytucji Wdrażającej, a także innych do tego uprawnionych instytucji;
i) Promocję Projektu;
j) Prawidłową realizację Projektu;.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w niniejszej umowie po uzyskaniu środków z Funduszy Strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” niezwłocznie zostanie o tym powiadomiony na piśmie Partner, który otrzyma poświadczoną kopię zmienionej umowy.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatruje sąd powszechny właściwy według miejsca zawarcia niniejszego porozumienia.

5. Porozumienie sporządzone zostało w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Partnera projektu,


Gmina Zbójna Fundacja
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:39
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 869 razy