BIP Gminy Zbójna

IV/25/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Strategii rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Strategię rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:40
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 641 razy