BIP Gminy Zbójna

IV/26/07 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 28 marca 2007 roku
w sprawie: w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 01 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-NAREW”.
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala, co następuje:

§ 1. Podpisać aneks do porozumienia międzygminnego z dnia 01 marca 2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Kolno, Gminą Nowogród, Miastem Ostrołęka, Gminą Pisz, Gminą Turośl, Gminą Zbójna w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-NAREW”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik do uchwały
Nr IV/26/07
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 marca 2007r.
Aneks nr 1/2007
Do Porozumienia Międzygminnego z dnia 01 marca 2005 r. zawarty pomiędzy:


Gminą Kolno reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Klamę
Gminą Nowogród reprezentowaną przez Burmistrza Józefa Piątka
Miastem Ostrołęka reprezentowanym przez Prezydenta Janusza Kotowskiego
Gminą Pisz reprezentowaną przez Burmistrza Jana Alickiego
Gminą Turośl reprezentowaną przez Wójta Piotra Niedbałę
Gminą Zbójna reprezentowaną przez Wójta Zenona Białobrzeskiego
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-NAREW”

§ 1. Strony porozumienia niniejszym aneksem zmieniają jego treść w sposób następujący:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Powierza się Gminie Pisz prowadzenie całości spraw związanych z realizacją porozumienia. W tym celu utworzone zostanie w Piszu „Biuro Projektu PISA-NAREW”, zwane dalej „Biurem Projektu”, obsługiwane przez menadżera projektu.
2. Pracodawcą menadżera projektu będzie Urząd Miejski w Piszu.
3. Strony porozumienia wyłonią kandydata na menadżera projektu po przeprowadzeniu otwartego naboru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm). Sprawy związane z przeprowadzeniem naboru powierza się Burmistrzowi Pisza.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Strony Porozumienia w celu realizacji projektu i aplikowania o środki zewnętrzne zobowiązują się niezwłocznie do:
- wpisania projektu „PISA-NAREW” do Lokalnych Programów lub Strategii Rozwoju,
- podjęcia niezbędnych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów objętych projektem,
- podjęcia działań w celu utworzenia spółki prawa handlowego lub związku gmin „PISA-NAREW”, które przejmą realizację i finansowanie projektu.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Strony porozumienia zobowiązują się do ustalania i pokrycia w częściach równych:
a) kosztów działalności Biura Projektu i wynagrodzenia menadżera projektu, o których mowa w § 2 ust. 1,
b) kosztów wynikających z realizacji działań określonych w § 3.
2. W przypadku niektórych, określonych przez strony, kosztów wynikających z działań opisanych w § 3 ust. 1 ustalony zostanie proporcjonalny udział w kosztach w zależności od zakresu objęcia danej gminy opracowaniami projektowymi, dokumentacji technicznej, oraz ilości i długości infrastruktury technicznej.
3. Celem zapewnienia finansowania kosztów, o których mowa w ust. 1 każda ze stron porozumienia w roku 2007 przekaże Gminie Pisz kwotę 20.000zł, która zostanie wydatkowana zgodnie ze sporządzoną specyfikacją kosztów wydatkowania środków, po wyłonieniu menadżera projektu, zgodnie z § 2 ust. 3.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3 będzie przekazana jednorazowo do 31 maja 2007 r. lub w dwóch równych ratach; pierwsza do 31 maja 2007 r. druga do 30 września 2007 r.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie
„§ 7. 1. Wysokość, terminy i miejsce zapłaty należności mogących powstać zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 zostaną określone przez strony niniejszego porozumienia w późniejszym terminie.
2. Gmina Pisz ma obowiązek wykorzystać środki finansowe, o których mowa w § 6, ust. 3 zgodnie z celami, na które je przeznaczono oraz przedstawić stronom Porozumienia rzeczowo-finansowe sprawozdanie cząstkowe do dnia 31.07.2007 r. i końcowe do dnia 31.01.2008 r. o ich wykorzystaniu. Do przedmiotowego sprawozdania Gmina Pisz dołączy potwierdzone kopie wszelkich posiadanych dokumentów potwierdzających wydatkowanie otrzymanych środków finansowych lub ich zabezpieczenia na realizację zobowiązań powstałych w związku z porozumieniem.
3. Środki wykorzystane niezgodnie z niniejszym porozumieniem ( wraz z ustawowymi odsetkami) oraz niewykorzystane na realizację projektu Gmina Pisz zwróci pozostałym gminom – stronom porozumienia, w terminie do dnia 31 stycznia 2008 roku.”

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia międzygminnego z dnia 01 marca 2005 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województw: Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w 12 jednobrzmiących i oryginalnych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lis 2007 14:40
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 654 razy