BIP Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU XXVIII SESJI RADY GMINY

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w obrębie wsi Dobrylas przy drodze powiatowej nr 1889B w Gminie Zbójna .
8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data powstania: środa, 27 paź 2010 08:41
Data opublikowania: środa, 27 paź 2010 08:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 gru 2010 14:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 645 razy