BIP Gminy Zbójna

POSTANOWIENIE

Zbójna dnia 06.07.2010RLŁ.7624-2/1/10


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199, poz. 1227) a także §3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 257 poz.2573), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zbójna

Postanawiam

Odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr. 104473B w Dobrym Lesie wraz z drogą do rzeki i zagospodarowaniu wokół świetlicy

UZASADNIENIE

Do Wójta gminy Zbójna wpłynął wniosek Gminy Zbójna z dnia 02.06.2010r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
- przebudowie drogi gminnej Nr. 104473B o długości ok. 860m w Dobrym Lesie wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej i zjazdów z drogi, jednostronnego chodnika, jednostronnego pobocza żwirowego na działkach nr. 798, 901, 900/2, 900/3, 926, 868/2, 867, 865, 862, 854, 864, 853, 1004 w obrębie wsi Dobry Las gm. Zbójna,
- budowa ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 250 m. w kierunku rzeki Pisa polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i żwirowych poboczy, planowana na działkach Nr. 926 i 450/2 w obrębie wsi Dobry Las gm. Zbójna,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy dz. Nr. ewid. 871/3 położona w obrębie wsi Dobry Las gm. Zbójna.
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 07.06.2010r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
W wydanych opiniach zarówno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydział Spraw Terenowych w Łomży RDOŚ-20-WST II-66130-105/10/md z dnia 09.06.2010r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny NZ-4151-50/2010 wydał opinie, o braku konieczności przeprowadzania oceny na środowisko.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 art.73.ust. 1 art.74 ust. 3 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna poprzez obwieszczenie oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP gminy Zbójna w dniu 02.06.2010r. powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
Analizując wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny ( bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz. 724) w sprawie chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej.
Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na stan otaczającego środowiska.
Zmiana nawierzchni układu komunikacyjnego wpłynie na polepszenie warunków jak i płynności ruchu pojazdów, a w związku z tym ograniczy wydzielanie spalin do atmosfery i emisję hałasu do otoczenia, poprawi się odprowadzenie wód opadowych, spowoduje polepszenie klimatu akustycznego a inne uciążliwości zostaną zlikwidowane.
Po przeanalizowaniu wniosku wraz z kartą przedsięwzięcia Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży postanawia jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Otrzymują:
1. Gmina Zbójna
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. A/a
Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych
W Łomży
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
Data powstania: środa, 7 lip 2010 08:11
Data opublikowania: środa, 7 lip 2010 08:12
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1104 razy