BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie – Obwiesczenie

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zbójna dnia 02.06.2010
Zawiadomienie – Obwiesczenie
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)

Zawiadamia się
Że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Przebudowa drogi gminnej nr. 104473B w Dobrym Lesie wraz z drogą do rzeki i zagospodarowaniem wokół świetlicy

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
- Przebudowa drogi gminnej nr. 104473B planowana jest na działkach nr. 798, 901, 900/2,
900/3, 926, 868/2, 867, 865, 862, 854, 864, 853, 1004, w obrębie wsi Dobry Las gmina
Zbójna.
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego w kierunku rzeki Pisy planowana jest na działkach nr. 526 i
450/2 w obrębie wsi Dobry Las gmina Zbójna
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy obejmuje działkę nr. 871/3 w obrębie
wsi Dobry Las gmina Zbójna
Planowane przedsięwzięcie to:
1. Przebudowa drogi gminnej nr. 104473B na długości ok. 860 m. w Dobrym Lesie polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej i zjazdów z drogi, jednostronnego chodnika i jednostronnego pobocza żwirowego.
2. Budowa ciągu pieszo-jezdnego długości ok. 250 m. w kierunku rzeki Pisy polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i żwirowych poboczy.
3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej polegające na wykonaniu dojazdu i ciągów pieszych.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje do podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna.

Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 23.06.2010r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują:
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna
3. A/a

Data powstania: środa, 2 cze 2010 15:23
Data opublikowania: środa, 2 cze 2010 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 cze 2010 14:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 635 razy