BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 193/10

Zarządzenie Nr 193/10 Wójta Gminy Zbójna z dnia 27 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 193/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
położonej w Dobrym Lesie na działce Nr 871/2, będącej własnością Gminy
Zbójna.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 iart. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087,
Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590)
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 )
Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej na działce Nr 871/2 we wsi Dobry Las o powierzchni 2.050 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 8124.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna oraz w Sołectwie Dobry Las.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Załącznik
do Zarządzenia Nr 193/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Wójt Gminy Zbójna
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Dobry Las, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 8124


Nr
działki Pow.
w m2
Cena
wywoławcza w zł
Termin przetar-gu

Wadium
w zł Przezna-
czenie
w planie zagosp.
przestrz. Opis nieruchomości

871/2
2.050
Ogółem
278.579,00

31.05.
2010 r. godz.
900
14.000
(słownie: czterna-ścia tysięcy) Obecnie brak planu zagosp. przestrz.
W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. nieruchomość była przeznaczona pod usługi zdrowia Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia wzniesionym
w 1976 r.
2-kondygnacyjnym podpiwniczonym
o pow. zabudowy 134 m2
i budynkiem gospodarczym,
o pow. 72,2 m2.
Działka ogrodzona z dobrym dojazdem, położona w centralnej części wsi


Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród
Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 27 maja 2010 r. ( Placówka banku znajduje się w Zbójnej ).
Wadium należy uiścić, podając nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Wylicytowana cena sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel. 0-86 214-00-60.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 27 kwi 2010 10:11
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2010 10:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1437 razy