BIP Gminy Zbójna

POSTANOWIENIE


Zbójna dnia 21.04.2010r
RLŁ.7624-2/2010


POSTANOWIENIE


Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98,poz.1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199,poz. 1227) a także § 3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 257 poz. 2573), po rozpatrzeniu7 wniosku Gminy Zbójna

postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Gminy Zbójna z dnia 19.03.2010 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie układu drogowego dróg gminnych na terenie m. Zbójna.
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach:
564/1, 569/1, 571/1, 573/3, 575/4, 575/5, 575/8, 575/9, 575/10, 575/19, 575/20, 575/24, 575/26, 575/27, 585/2, 585/5, 585/6, 585/7, 585/8, 586/8, 586/10, 586/14, 587/1, 588/3, 590, 591, 592, 593/2, 594/2, 595/2, 596/4, 596/5, 596/6, 598/2, 601, 608/4, 608/5, 609/2, 610/2, 689/6, 690, 691/2, 692/4, 692/5, 692/6, 693/2, 704/4, 705/2, 706/4, 706/5, 707/2, 709, 712, 713/1, 715/3, 715/4, 717, 718/1, 719/1, 719/2, 721, 722, 728/10, 728/11, 733, 736, 738/1, 738/2, 739, 744/2, 745/1, 745/16, 745/20, 746, 750/7, 751/7, 752/4, 752/8, 754, 756/2, 758/1, 762/2, 762/3, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827/1, 828, 829/1, 829/2, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 834/3, 834/4, 835, 836/2, 1052/3, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1058/3, 1058/4, 1058/8, 1059/2, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066/1, 1066/2, 1069, 1070, 1077/3, 1077/5, 1077/6, 1078, 1079/1, 1081, 1082, 1083/1, 1084/1, 1085, 1086/4, 1086/7, 1087, 1090/4, 1092/6, 1093/2, 1099/1, 1099/2, 1232, 1311, 1314, 1320, 1327/1, 1327/2, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1343, 1344, 1347, 1347/2, 1365, 1366, 1370, 1371, 1373, 1374, 1637, 1650, 1815, 1824, 1825, w obrębie wsi Zbójna gmina Zbójna.
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 19.03.2010r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem DOŚ-20-WOOŚ-II-6617-31/10/AS poinformowała o przekazaniu wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży.
W wydanych opiniach zarówno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży RDOŚ-20-WST II – 66130-58/10/rś z dnia 06.04.2010r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny NZ-4151-33/2010 z dnia 02.04.2010r. wydał opinie, o braku konieczności przeprowadzania oceny na środowisko.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa.(Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 art.73, ust. 1 art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna poprzez obwieszczenie oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP gminy Zbójna w dniu 24.03.2010r. powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały
Zsięg lokalny ( bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zkres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz. 724) w sprawie chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej.
Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na obszary chronione.
Po przeanalizowaniu wniosku wraz z kartą przedsięwzięcia Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują
1. Gmina Zbójna
2. Strony postępowania- poprzez obwieszczenie
3. A/a
Do wiadomości
1. Regionalna dyrekcja Ochrony Środowiska
w Białymstoku
Wydział spraw terenowych
w Łomży
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w ŁomżyData powstania: środa, 21 kwi 2010 12:56
Data opublikowania: środa, 21 kwi 2010 12:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1376 razy