BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zbójna dnia 24.03.2010r.
Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227)

zawiadamia się
że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie m.Zbójna

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach:
- nr. : 564/1, 569/1, 571/1, 573/3, 575/4, 575/5, 575/8, 575/9, 575/10, 575/19, 575/20, 575/24, 575/26, 575/27, 585/2, 585/5, 585/6, 585/7, 585/8, 586/8, 586/10, 586/14, 587/1, 588/3, 590, 591, 592, 593/2, 594/2, 595/2, 596/4, 596/5, 596/6, 598/2, 601, 608/4, 608/5, 609/2, 610/2, 689/6, 690, 691/2, 692/4, 692/5, 692/6, 693/2, 704/4, 705/2, 706/4, 706/5, 707/2, 709, 712, 713/1, 715/3, 715/4, 717, 718/1, 719/1, 719/2, 721, 722, 728/10, 728/11, 733, 736, 738/1, 738/2, 739, 744/2, 745/1, 745/16, 745/20, 746, 750/7, 751/7, 752/4, 752/8, 754, 756/2, 758/1, 762/2, 762/3, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827/1, 828, 829/1, 829/2, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 834/3, 834/4, 835, 836/2, 1052/3, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1058/3, 1058/4, 1058/8, 1059/2, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066/1, 1066/2, 1069, 1070, 1077/3, 1077/5, 1077/6, 1078, 1079/1, 1081, 1082, 1083/1, 1084/1, 1085, 1086/4, 1086/7, 1087, 1090/4, 1092/6, 1093/2, 1099/1, 1099/2, 1232, 1311, 1314, 1320, 1327/1, 1327/2, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1343, 1344, 1347, 1347/2, 1365, 1366, 1370, 1371, 1373, 1374, 1637, 1650, 1815, 1824, 1825, w obrębie wsi Zbójna gm. Zbójna.


Planowane przedsięwzięcie to przebudowa dróg gminnych na terenie m. Zbójna o łącznej długości 6,82 km. polegająca na:
- zmianie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej na bitumiczną z jezdnią dwupasmową
o szerokości 5,0 m. na drogach lokalnych oraz jezdnią jednopasmową o szerokości 3,50 –
3,75 m. na drogach dojazdowych
- uzupełnienie poboczy obustronnych kruszywem naturalnym
- wykonanie zjazdów
- wykonanie parkingu prostopadłego na ok. 15 miejsc postojowych

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 13.04.2010r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.


Otrzymują :
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna
3. A/a


Data powstania: środa, 24 mar 2010 08:08
Data opublikowania: środa, 24 mar 2010 08:09
Data przejścia do archiwum: środa, 14 kwi 2010 08:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 705 razy