BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 178/10

Zarządzenie Nr 178/10 Wójta Gminy Zbójna z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna.
Zarządzenie Nr 178/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 15 marca 2010 roku


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
będących własnością Gminy Zbójna.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241)
i art. 38 ust.1-2, art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/ Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590)
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 )
Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia na zbycie nieruchomości położonych we wsi Kuzie, stanowiących własność
Gminy Zbójna, posiadających Księgę Wieczystą KW LM1L/00014100:
1/ działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 3/1, o powierzchni 0,30 ha,
2/ działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 14/3, o powierzchni 0,17 ha,
2. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia na zbycie nieruchomości Nr 831 o powierzchni 1,6710 ha, położonej
we wsi Dobry Las, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę
Wieczystą KW LM1L/00024947.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna oraz w Sołectwie Kuzie i w Sołectwie
Dobry Las.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 178/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 15 marca 2010 r.

Wójt Gminy Zbójna
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości położonych we wsi Kuzie, stanowiących własność Gminy Zbójna, posiadających Księgę Wieczystą KW LM1L/00014100Nr
działki Pow.
w ha
Cena
wywoławcza w zł
Termin przetar-gu

Wadium
w zł Przezna-
czenie
w planie zagosp.
przestrz. Opis nieruchomości

3/1
0,30
3.286,00
19.04.
2010 r. godz.
1000
650,00 Brak planu zagosp. przestrz.
Wykorzystywa-na na cele rolnicze. Nieruchomość
niezabudowana, użytkowana jako łąka.

14/3
0,17
1.862,00
19.04.
2010 r. godz.
1030
370,00 Brak planu zagosp. przestrz.
Działka POSIEDLISKOWA. Na działce znajdują się resztki fundamentów domu
i stodołyPrzetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w gotówce, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród
Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 15 kwietnia 2010 r. ( Placówka banku znajduje się w Zbójnej ).
Wadium należy uiścić na każdą działkę oddzielnie, podając nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel. 0-86 214-00-60.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 178/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 15 marca 2010 r.

Wójt Gminy Zbójna
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości położonej we wsi Dobry Las, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/00024947
Nr
działki Pow.
w ha Cena
wywoławcza
w zł Przezna-
czenie
w planie zagosp.
przestrz. Opis nieruchomości Wadium
w zł

831
1,6710
12.811,00 Brak planu zagosp. przestrz.
Działka wykorzystywana na cele rolne
i leśne. Nieruchomość
niezabudowana, nie posiada infrastruktury technicznej.
2.500,00


Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.
w dniu 19 kwietnia o godzinie 1200 .
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w gotówce, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród
Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 15 kwietnia 2010 r. ( Placówka banku znajduje się w Zbójnej )
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel. 0-86 214-00-60 .


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 16 mar 2010 08:12
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2010 08:16
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1931 razy