BIP Gminy Zbójna

OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 10.03.2010r
RLŁ.7624-2/6/2009/2010

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Zbójna, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 us. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 08.03.2010r. wpłynął wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr. 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi odcinek Granica Województwa-Nowogród i odcinek drogi wojewódzkiej Nr. 648. Mając na uwadze Postanowienie Wójta Gminy Zbójna 7624-2/3/2010 z dnia 11.01.2010r nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Zbójna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 10.03.2010r. do 31.03.2010r. w Urzędzie Gminy w Zbójnej, Nr. pokoju 12 w godzinach od 730do 1530.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Zbójna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Data powstania: środa, 10 mar 2010 09:30
Data opublikowania: środa, 10 mar 2010 09:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1168 razy