BIP Gminy Zbójna

Nabór na kadrę dydaktyczną do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór na kadrę dydaktyczną do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na kadrę dydaktyczną do projektu: „Wygrajmy z bezradnością”
Przedmioty :
1) Zagadnienia prawne – 1 gr. x 40 godzin lekcyjnych.
2) Informatyka – 2 gr. x 60 godzin lekcyjnych.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia (realizacja zajęć dydaktycznych w okresie 01.03.2010 – 30.04.2010 w terminach ustalonych z zamawiającym)

Wymagania niezbędne:
W konkursie ubiegać się mogą osoby spełniające następujące kryteria:
Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe związane z przedmiotami (potwierdzone dyplomem) lub udokumentowane uczestnictwo w kursie/szkoleniu odpowiadające prowadzonemu przedmiotowi lub posiadają 5 letni staż pracy na stanowisku odpowiadającym zakresowi tematycznemu prowadzonego przedmiotu (udokumentowane umowami o pracę/świadectwami pracy/oświadczeniami pracodawców)
Szkolenia mogą prowadzić osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że działalność szkoleniowa jest wpisana w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń;
• komunikatywność, odpowiedzialność.
Zakres zadań:
• Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wynikami konkursu w ilości godzin ustalonych z Zamawiającym.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy/CV;
Dokumenty pożądane:
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;


Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
pokój nr 3

w terminie do dnia 18 lutego 2010 roku (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej GOPS w Zbójnej, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 11 lut 2010 21:04
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 21:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 lut 2010 09:07
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 670 razy