BIP Gminy Zbójna

POSTANOWIENIE

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wodociągu gminnego Zbójna-Dobrylas zasilanego z ujęcia wodociągowego w Zbójnej o odcinek o długości 12,6 km. Zbójna – Osowiec-Laski wraz z przyłączami
Zbójna dnia 13.01.2010r.

RLŁ.7624-3/2/10

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199, poz.. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpartzeniu wniosku Gminy Zbójna


postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wodociągu gminnego Zbójna-Dobrylas zasilanego z ujęcia wodociągowego w Zbójnej o odcinek o długości 12,6 km. Zbójna – Osowiec-Laski wraz z przyłączami

U Z A S A D N I E N I E

Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Gminy Zbójna z dnia 16.12.2009r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wodociągu gminnego Zbójna – Dobrylas zasilanego z ujęcia wodociągowego w Zbójnej o odcinek 12,6 km. Zbójna – Osowiec – Laski wraz z przyłączami.
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach:
- nr. 1020/7, 1020/6, 1020/3, 1362, 1353, 975, 976, 981, 1359, 996, 997/1, 998, 1873, 221,
10/1, 1964, 1976, 1965, 218 i 1017 w obrębie wsi Zbójna gm. Zbójna
- nr. 18, 219/1, 220, 19, 16/1, 203/1, 20, 22, 23, 24, 182, 183, 184/3, 184/2, 184/4, 185/2 i 188
położonych w obrębie wsi Osowiec gm. Zbójna
- nr. 371, 313, 309, 365, 310, 308, 307, 301, 289, 363, 282, 281, 280, 279, 275, 274, 273,
272/2, 272/1, 271, 270, 269, 268, 267/1, 266, 264, 263, 260, 259/3, 259/2, 259/1, 256,255,
252, 235, 367, 240, 135/3, 135/2, 342, 341, 140, 141, 144, 145, 148, 149, 152/1, 152/2,
153/1, 153/2, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 178/5, 178/4, 180, 181/1, 181/2,
181/3, 182, 357, 359, 212, 84, 364, 51, 218, 217, 346, 12/2, 246/1, 248, 284/3, 285/4, 338,
208 i 199/2 położonych w obrębie wsi Laski gm. Zbójna
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 16.12.2009r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
W wydanych opiniach zarówno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży (RDOŚ-20-WST II-66130/20/09/rś z dnia 29.12.2009r) jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (NZ-4151/I/-111/2009 z dnia 22.12.2009) wydał opinie, o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U. z 2000r Nr. 98. poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 71. ust. 2 art. 73 ust.1 art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2 2008r. Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna poprzez obwieszczenie oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP gminy Zbójna w dniu 16.12.2009r powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej.
Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na obszary chronione.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.Otrzymują:
1. Gmina Zbójna
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ŁomżyZbójna dnia 13.01.2010r.

RLŁ.7624-3/2/10

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199, poz.. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpartzeniu wniosku Gminy Zbójna


postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wodociągu gminnego Zbójna-Dobrylas zasilanego z ujęcia wodociągowego w Zbójnej o odcinek o długości 12,6 km. Zbójna – Osowiec-Laski wraz z przyłączami

U Z A S A D N I E N I E

Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Gminy Zbójna z dnia 16.12.2009r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego wodociągu gminnego Zbójna – Dobrylas zasilanego z ujęcia wodociągowego w Zbójnej o odcinek 12,6 km. Zbójna – Osowiec – Laski wraz z przyłączami.
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach:
- nr. 1020/7, 1020/6, 1020/3, 1362, 1353, 975, 976, 981, 1359, 996, 997/1, 998, 1873, 221,
10/1, 1964, 1976, 1965, 218 i 1017 w obrębie wsi Zbójna gm. Zbójna
- nr. 18, 219/1, 220, 19, 16/1, 203/1, 20, 22, 23, 24, 182, 183, 184/3, 184/2, 184/4, 185/2 i 188
położonych w obrębie wsi Osowiec gm. Zbójna
- nr. 371, 313, 309, 365, 310, 308, 307, 301, 289, 363, 282, 281, 280, 279, 275, 274, 273,
272/2, 272/1, 271, 270, 269, 268, 267/1, 266, 264, 263, 260, 259/3, 259/2, 259/1, 256,255,
252, 235, 367, 240, 135/3, 135/2, 342, 341, 140, 141, 144, 145, 148, 149, 152/1, 152/2,
153/1, 153/2, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 178/5, 178/4, 180, 181/1, 181/2,
181/3, 182, 357, 359, 212, 84, 364, 51, 218, 217, 346, 12/2, 246/1, 248, 284/3, 285/4, 338,
208 i 199/2 położonych w obrębie wsi Laski gm. Zbójna
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 16.12.2009r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
W wydanych opiniach zarówno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży (RDOŚ-20-WST II-66130/20/09/rś z dnia 29.12.2009r) jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (NZ-4151/I/-111/2009 z dnia 22.12.2009) wydał opinie, o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U. z 2000r Nr. 98. poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 71. ust. 2 art. 73 ust.1 art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2 2008r. Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna poprzez obwieszczenie oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP gminy Zbójna w dniu 16.12.2009r powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej.
Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na obszary chronione.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.Otrzymują:
1. Gmina Zbójna
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ŁomżyData powstania: środa, 13 sty 2010 08:32
Data opublikowania: środa, 13 sty 2010 08:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lut 2010 14:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 866 razy