BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zbójna dnia 16.12.2009r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227)

zawiadamia się
że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa istniejącego wodociągu gminnego Zbójna – Dobrylas zasilanego z ujęcia wodociągowego w Zbójnej o odcinek o długości 12,6 km. Zbójna- Osowiec – Laski wraz z przyłączami

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach:
- nr. 1020/7, 1020/6, 1020/3, 1362, 1353, 975, 976, 981, 1359, 996, 997/1, 998, 1873, 221,
10/1, 1964, 1976, 1965, 218 i 1017 w obrębie wsi Zbójna gm. Zbójna
- nr. 18, 219/1, 220, 19, 16/1, 203/1, 20, 22, 23, 24, 182, 183, 184/3, 184/2, 184/4, 185/2 i 188
położonych w obrębie wsi Osowiec gm. Zbójna
- nr. 371, 313, 309, 365, 310, 308, 307, 301, 289, 363, 282, 281, 280, 279, 275, 274, 273,
272/2, 272/1, 271, 270, 269, 268, 267/1, 266, 264, 263, 260, 259/3, 259/2, 259/1, 256,255,
252, 235, 367, 240, 135/3, 135/2, 342, 341, 140, 141, 144, 145, 148, 149, 152/1, 152/2,
153/1, 153/2, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 178/5, 178/4, 180, 181/1, 181/2,
181/3, 182, 357, 359, 212, 84, 364, 51, 218, 217, 346, 12/2, 246/1, 248, 284/3, 285/4, 338,
208 i 199/2 położonych w obrębie wsi Laski gm. Zbójna

- Planowane przedsięwzięcie zakłada wybudowanie sieci wodociągowej z PVC dn. 110 mm
o długości 12,6 km.
- wykonanie 35 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE dz 40 mm. o łącznej długości 2,1 km.
we wsi Laski gm. Zbójna
- wybudowanie 8 przyłączy we wsiach Zbójna i Osowiec gm. Zbójna

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójuna oraz we wsiach Zbójna, Osowiec i Laski.

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 05.01.2010r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.


Otrzymują :
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna
3. A/a
Wójt
inż Zenon Białobrzeski
Data powstania: środa, 16 gru 2009 09:40
Data opublikowania: środa, 16 gru 2009 09:43
Data edycji: środa, 16 gru 2009 09:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1106 razy
Ilość edycji: 1