BIP Gminy Zbójna

Wygrajmy z bezradnością

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej we współpracyz Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży.

W marcu tego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej po raz pierwszy złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę: Wygrajmy z bezradnością Ośrodek aplikował o środki z Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej Integracji z Poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r.

Z analizy danych ze sprawozdań GOPS w Zbójnej, diagnozy problemów społecznych zawartej w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2008-2013 i danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wynika, że bezrobocie jest dużym problemem mieszkańców Gminy Zbójna.
Brak zatrudnienia, które jest nie tylko indywidualnym problemem człowieka nim dotkniętego, ale niewątpliwie wpływa na życie i funkcjonowanie całej rodziny oraz stanowi źródło problemów i patologii. W miarę przedłużania się okresu pozostawania bez pracy problemy te narastają i rodzą się kolejne, takie jak ubóstwo, frustracja, izolacja, alkoholizm, bezradność życiowa. Dlatego też, projekt skierowano właśnie do osób bezrobotnych.

Cele projektu:
- zaktywizowanie 11 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na terenie gminy Zbójna, przez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej
- zaktywizowanie społeczne i zawodowe niepracujących klientów GOPS w Zbójnej,
- dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podwyższających umiejętności,
- zwiększenie ich zdolności komunikacyjnych,
- eliminację barier, wyrównanie szans edukacyjnych i możliwości zatrudnienia,
- zwiększenie samodzielności i podniesienie samooceny.

W projekcie wzięło udział 11 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, które cechuje mała motywacja, brak zrozumienia potrzeby zmiany, systematyczności w działaniu, brak zainteresowania edukacją i pracą. Beneficjenci projektu to osoby o niskich kwalifikacjach, bez motywacji do poszukiwania pracy, pochodzące ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną. Środowisko, z którego wywodzą się uczestnicy, nie motywuje ich do nauki, rozwoju, podejmowania pracy i planowania przyszłości.

Rekrutacji dokonali pracownicy socjalni w oparciu o posiadaną dokumentację oraz poprzez wizyty w środowisku klientów GOPS. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników podjął kierownik GOPS. Z wytypowaną grupą beneficjentów ostatecznych podpisano kontrakty socjalne. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równych szans oraz równy dostęp kobiet i mężczyzn.

Całość projektu składa się z sześciu zadań.

Pierwsze zadanie to aktywna integracja, realizowana poprzez przeprowadzenie zajęć w dwóch blokach szkoleniowych: aktywizująco–psychologicznym i szkoleniowym.
W ramach bloku aktywizująco–psychologicznego odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym, jak również indywidualne konsultacje i doradztwo

Drugi blok stanowiły zajęcia szkoleniowe. Beneficjenci mieli szkolenie trzy modułowe:
I. Podstawy przedsiębiorczości,
II. Agroturystyka:
a) mała gastronomia „Potrawy regionalne”,
b) promocja własnych usług,
III. Sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej.

W trakcie szkoleń zapewniono wyżywienie, oraz zaplecze dydaktyczno szkoleniowe w oparciu o Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej.

Kolejnym zadaniem, bardzo ważnym, była praca socjalna związana z podpisaniem i realizacją kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni przez cały czas trwania projektu świadczyli pracę socjalną. Pracownicy socjalni prowadzili nadzór nad realizacją kontraktów socjalnych. Praca socjalna była świadczona w środowisku beneficjentów, podczas wizyt mających na celu sprawdzenie realizacji zadań wynikających z kontraktów.

Trzecie zdanie stanowiły zasiłki i pomoc w naturze, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zadanie czwarte to zajęcia integracyjne o charakterze środowiskowym. Spotkanie te miało na celu zintegrowanie uczestników projektu, tak aby osoby wzajemnie znające swoje potrzeby potrafiły skutecznie realizować postawione przed nimi cele.

Zarządzanie projektem to kolejne zadanie. W tym celu powołany był zespół projektowy. Za zarządzanie projektem odpowiedzialny był kierownik projektu. Podczas realizacji projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej korzystał z pomocy konsultanta i prawnika.

Wymogiem formalnym dla uzyskania dofinansowania do projektu były zaplanowane środki na promocję projektu, które stanowią kolejne zadanie. Projekt promowany był poprzez informacje w radiu, rozwieszenie plakatów, rozdanie ulotek oraz informację na stronie internetowej.

Uzyskane rezultaty twarde projektu:
- 11 klientów pomocy społecznej zakończyło udział w projekcie aktywnej integracji,
- 11 klientów pomocy społecznej zostało objętych kontraktami socjalnymi,
- Zawarto 11 kontraktów socjalnych,
- Ukończenie szkoleń przez 11 uczestników.

Rezultaty miękkie projektu:
- Podniesienie samooceny uczestników w wyniku lepszego przygotowania do poruszania się
- na rynku pracy,
- Wyposażenie uczestników w umiejętności interpersonalne i kompetencje społeczne,
- Wzrost pewności siebie i motywacji
- do podejmowania działań,
- Zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej zakłada kontynuację projektu w kolejnych latach i wiąże duże nadzieje na poprawę sytuacji osób, które go ukończą.
Data powstania: wtorek, 27 paź 2009 13:02
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2009 13:03
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1298 razy