BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE Nr 9/09 Wójta Gminy Zbójna

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbójna.
ZARZĄDZENIE Nr 9/09

Wójta Gminy Zbójna
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:
§ 1
W związku z przystąpieniem do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Zbójna, wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zbójna, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 13/07 Wojta Gminy Zbójna z dnia 1 grudnia 2007 roku:
1. w § 9 ust. 2 dodaje się pkt 22 i pkt 23 / w brzmieniu:
„22/ realizacja zadań Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością wg normy
ISO 9001:2008 określonych w § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 7/09 Wójta Gminy
Zbójna z dnia 15 maja 2009 r.,
23/ realizacja zadań Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością
wg normy ISO 9001:2008.”
2. w § 27 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11/ realizacja zadań Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością
wg normy ISO 9001:2008.
3. dotychczasowy Schemat Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy Zbójna
zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data powstania: piątek, 11 wrz 2009 11:26
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2009 11:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 kwi 2012 10:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 783 razy