BIP Gminy Zbójna

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZBÓJNA

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Zbójna oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i ustalenie składu Zespołu Pilotowego.
ZARZĄDZENIE Nr 7/09
WÓJTA GMINY ZBÓJNA
z dnia 15 maja 2009roku

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Zbójna oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i ustalenie składu Zespołu Pilotowego.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, poprawy poziomu zarządzania i kontroli oraz udoskonalenia wewnętrznej organizacji pracy przystępuje się do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Zbójna.

§ 2

Opracowanie i wdrożenie w Urzędzie Gminy Zbójna Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 realizowane będzie w ramach prowadzonego
przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach projektu „ISO 9001
w administracji samorządowej Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 - Dobre Zarządzanie, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej.

§3

1. Dla realizacji celów określonych w § 1 powołuje się Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w osobie Anny Górak – Sekretarza Gminy.
2. Opracowanie i wdrożenie SZJ realizowane będzie przez Zespół Pilotowy ds. Systemu Zarządzania Jakością w składzie:

1) Anna Górak – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
2) Małgorzata Niewiadomska – Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością,
3) Elżbieta Parzych – Skarbnik Gminy Zbójna – Członek Zespołu Pilotowego,
4) Michał Bajno – Członek Zespołu Pilotowego.

3. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością jest uprawniony i odpowiedzialny za:
1) wdrożenie i udoskonalenie SZJ zgodnie z normami ISO 9001,
2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wdrożonego SZJ oraz składanie sprawozdań Wójtowi Gminy z funkcjonowania tego systemu na corocznym przeglądzie zintegrowanego systemu
3) weryfikację Polityki Jakości i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością - Księga Jakości,
4) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych,
5) nadzorowanie działań dotyczących monitorowania jakości procesów wykonywanych wg wskazanych procedur oraz satysfakcji klientów Urzędu i jakości świadczonych usług,
6) bieżącą i stałą współpracę z podmiotem zewnętrznym wspierającym wdrożenie systemu,
7) realizowanie innych obowiązków i uprawnień niezbędnych do realizacji zadań określonych przez System Zarządzania Jakością.

4. Zespół Pilotowy, będący merytorycznym zapleczem Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zobowiązany jest do:
1) ustalenia strategii i zakresu wdrożenia systemu – zidentyfikowanie procesów,
2) nadzoru nad realizacją prac zgodnie z przyjętym harmonogramem terminowym,
3) współpracy przy tworzeniu regulaminów, procedur, instrukcji i formularzy,
4) analizy informacji i problemów występujących w nadzorowanym dziale,
5) szkolenie pracowników urzędu w zakresie identyfikowania zadań i procesów
ich realizacji.
§ 4

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Zbójna do aktywnego włączenia się do prac nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością oraz do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski


Data powstania: czwartek, 10 wrz 2009 12:40
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2009 12:42
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1504 razy