BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 136/09 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości

Zarządzenie Nr 136/09
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością
Gminy Zbójna,

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) i art. 25 ust.1, art. 37 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) oraz § 3 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia
23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowana, położoną we wsi Kuzie
stanowiącą własność Gminy Zbójna, posiadającą Księgę Wieczystą KW 24944
oznaczoną w ewidencji gruntów: Nr 257/15, o powierzchni 165 m2 o wartości 1332,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści dwa złote),
2. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 przeznacza się do sprzedaży w formie
bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
na rzecz Teresy Nadolnej, zam. 18-400 Łomża, ul. Żeromskiego 1 m.43, zgodnie
z art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


§ 2
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Kupująca – Teresa Nadolna.


§ 3
Wykonanie zarządzenia i przygotowanie dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Data powstania: czwartek, 30 lip 2009 08:48
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2009 08:49
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1471 razy