BIP Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na stanowisko Doradcę Zawodowego i Psychologa –do projektu: " Wygrajmy z bezradnością "

Zbójna, dnia 30.06.2009 r..


Nabór na Doradcę Zawodowego i Psychologa do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na stanowisko Doradcę Zawodowego i Psychologa –do projektu: " Wygrajmy z bezradnością "
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 01.07.2009 – 30.09.2009)

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe
• minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Poradnictwo zawodowe mogą realizować wyłącznie osoby uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wymagania dodatkowe:
• komunikatywność, odpowiedzialność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• –doradztwo zawodowe i psychologiczne dla beneficjentów ostatecznych projektu (Pomoc w wyborze zawodu , tworzenie indywidualnych planów zawodowych, poradnictwo psychologiczne). 15 godz. – doradztwo grupowe. 25 godz. – doradztwo indywidualne – ilość godzin ustalana indywidualnie ze Zleceniodawcą.
Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
Dokumenty pożądane:
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójnaw terminie do dnia 8 lipca 2009 roku (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy – GOPS w Zbójnej, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).


Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 lip 2009 12:28
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2009 12:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2040 razy