BIP Gminy Zbójna

Zkończenie postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
RLŁ.7624-1/09
Zbójna,2009.04.15Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
informuje się strony
o zakończeniu wszczętego na wniosek Gminy Zbójna z dnia 11.02.2009 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym- Ruda Osowiecka przewidzianej do realizacji
Odcinek I na działkach nr: 1118, 1119/2, 1120/4, 1346/2, 1375/2, 1376/2, 1651, 1652 w obrębie Zbójna oraz na działkach nr: 401, 417/1, 417/2 w obrębie Pianki,

Odcinek II na działkach nr: 12, 112, 22 w obrębie Ruda Osowiecka na działkach nr: 479, 441/3, 406, 441/2, 407, 441/1, 416 w obrębie wsi Pianki.

W terminie do dnia 7 maja 2009r. br. strony mogą, przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie materiałów.

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze umieszczono na:
- tablicy ogłoszeń tut. Urzędu,
- stronach internetowych Urzędu.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Data powstania: środa, 15 kwi 2009 11:02
Data opublikowania: środa, 15 kwi 2009 11:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 maj 2009 08:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 893 razy