BIP Gminy Zbójna

Postanowienie o przebudowie drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym- Ruda Osowiecka

Postanowienieo wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym- Ruda Osowiecka
RLŁ.76241/09 Zbójna, dnia 2009-03-16


POSTANOWIE

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, w związku z art. 156 i art. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r nr 199 poz. 1227) w postępowaniu z wniosku Gminy Zbójna z dnia 11.02.2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym- Ruda Osowiecka


nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Uzasadnienie


Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Gminy Zbójna z dnia 11.02.2009r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym- Ruda Osowiecka. Przedsięwzięcie to obejmuje dwa odcinki drogi.

Odcinek I długości 4476,29 m w km 0+000 – 4+476,29 na działkach nr: 1118, 1119/2, 1120/4, 1346/2, 1375/2, 1376/2, 1651, 1652 w obrębie Zbójna oraz na działkach nr: 401, 417/1, 417/2 w obrębie Pianki,
Odcinek II długości 2985,65 m w km 0+000 – 2+985,65 na działkach nr: 12, 112, 22 w obrębie Ruda Osowiecka na działkach nr: 479, 441/3, 406, 441/2, 407, 441/1, 416 w obrębie wsi Pianki.

Podstawowe parametry techniczne planowanej do realizacji drogi:
Przekrój konstrukcyjny:
szerokość jezdni - 3,50 m do 5,0 m
spadek poprzeczny jezdni - 2%
przekrój daszkowy lub jednostronny w zależności od konfiguracji terenu i możliwości prawidłowego odwodnienia drogi
żwirowe pobocza szerokości - 1,00 m i 0,75 m
spadek poprzeczny poboczy - 6%
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 3 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego gr. 20 cm (10+10)
w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 645 m (na odcinku 20 m) projektuje się zgodnie z zaleceniem zarządu drogi wojewódzkiej nawierzchnie jezdni na ruch KR2
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego gr. 20 cm (10+10).

Ponadto wzdłuż całego projektowanego do przebudowy odcinka drogi projektuje się remont 84 istniejących zjazdów na drogi boczne, posesje i pola. Spadek poprzeczny zjazdów dostosowany będzie do istniejącego zagospodarowania posesji. Nawierzchnia na zjazdach na drogi boczne będzie bitumiczna, jak na drodze głównej, a na pozostałych zjazdach indywidualnych bitumiczna na długości 1,0 m, a dalej do granicy pasa drogowego gruntowa. Spadek poprzeczny zjazdów dostosowany będzie do istniejącego zagospodarowania posesji, ale nie więcej niż 5%.
Niweleta drogi będzie podniesiona w stosunku do istniejącej średnio o około 27 cm. Jej przebieg prowadzony będzie tak, aby bilans mas ziemnych na poszczególnych odcinkach drogi był maksymalnie zbliżony do zera. Nadmiar gruntu z korytowania, z poszerzenia korony drogi oraz z wykopów pod rowy zostanie zagospodarowany na miejscu na uzupełnienie poboczy.
Po wykonaniu koryta pod nawierzchnię grunty będą dogęszczone ciężkim walcem wibracyjnym.
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do rowów przydrożnych zrealizowane będzie na zasadach dotychczasowych. Przewiduje się również oczyszczenie, remont i przedłużenie przepustów istniejących, a także wykonanie nowych przepustów z rur PEHD.
Powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję – 71350 m2 w tym:
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 28530,23 m2
- powierzchnia zjazdów żwirowych - 772,10 m2
- powierzchnia poboczy żwirowych – 14083,88 m2

W realizacji przedsięwzięcia będą zastosowane technologie powszechnie wykorzystywane przy budowie dróg, tj.:
roboty ziemne związane z wykonaniem koryta na całej szerokości jezdni,
przemieszczanie i transport urobku ziemnego,
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy,
roboty nawierzchniowe – wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze,
roboty ziemne związane z miejscową odbudową rowów przydrożnych.

W realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie surowców (materiałów) budowlanych posiadających atesty bądź świadectwa dopuszczenia tzn. nie wpływających negatywnie na środowisko bądź zdrowie ludzi. Przewidziane do wykorzystania i wbudowania materiały to głównie: beton asfaltowy, kruszywo - czyli materiały ogólnodostępne, dopuszczone do stosowania w tego typu pracach.
Przebudowywana droga gminna Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym- Ruda Osowiecka w przeważającej części biegnie po granicy obszaru objętego ochroną prawną. Jest to teren Doliny Dolnej Narwi (kod PLB140014) będący obszarem specjalnej ochrony ptaków, zaliczanym do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.
Ponadto przedsięwzięcie to leży w całości w obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.
W toku prowadzonego postępowania dokonano analizy zakresu i skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak i jego funkcjonowania.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy polegać będzie głównie na:
wytwarzaniu niewielkiej ilości odpadów budowlanych,
przekształceniu powierzchni – małe znaczenie, gdyż inwestycja realizowana będzie w obrębie istniejacego pasa drogowego,
krótkotrawłej niewielkiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększonej uciążliwości akustycznej, związanych z pracą urządzeń i maszyn budowlanych,
możliwości zanieczyszczenia gruntu lub wód gruntowych (minimalne zagrożenie),
wycince około 40 sztuk przydrożnych drzew.

W związku z powyższym przewidziano nastepujące działania minimalizujące oddziaływanie obiektu na środowisko:
- przedsięwzięcie realizowane będzie poza okresem lęgowym ptaków i jego wykonawstwo skrócone do niezbędnego minimum,
ze względu na hałas pracujących maszyn i urządzeń roboty budowlane wykonywane będą tylko w porze dnia (600-2200),
prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew nie przewidzianych do usunięcia wykonywane będą ręcznie,
w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączane,
ewentualna baza budowy wyposażona będzie w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
powierzchnia terenu ew. bazy budowy przeznaczona do garażowania ciężkiego sprzętu mechanicznego wyłożona będzie płytami betonowymi (celem ochrony wierzchniej warstwy gleby przed zniszczeniem),
- beton asfaltowy z wytwórni kruszywo łamane/naturalne dowożone będzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie funkcjonowania. Ocenia się, że przebudowa drogi gminnej z gruntowej na drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej nie będzie źródłem znaczących emisji, natomiast przyczyni się do poprawy warunków korzystania z drogi zarówno przez użytkowników pojazdów samochodowych jak i osoby piesze. Budowa drogi wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych w tym rejonie. Jej efektem będzie zmniejszenie narażenia środowiska na oddziaływanie ruchu komunikacyjnego, w tym w szczególności zapylenia. Poza tym realizacja inwestycji spowoduje poprawę dostępności terenów położonych w tym rejonie i umożliwi właściwe ich zagospodarowanie.

Uwzględniając rodzaj, wielkość i zakres inwestycji oraz przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne minimalizujące ujemny wpływ na otaczające środowisko ocenia się, że przebudowa drogi gminnej, jak i jej późniejsza eksploatacja nie wpłyną w żaden istotny sposób na zmianę dotychczasowej struktury i funkcji przyległego obszaru, włączonego w system ochrony NATURA 2000, jak i terenów Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi. Planowana inwestycja nie będzie również negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska ptaków, roślin i zwierząt chronionych w obrębie tych obszarów. Ponadto przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w sposób transgraniczny oraz nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z art. art. 59 oraz art. 63 ust.1 i ust. 2 oraz z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku … – przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może wymagać realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub też realizacja innego, niż w/w przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest ono bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.04.257.2573 z późniejszym zmianami), a przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa § 3 tego rozporządzenia. ust.1 pkt 56, należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony w drodze postanowienia przez właściwy organ – „drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej niewymienione w § 2 ust.1 pkt. 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, psa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego drogi”,

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy przed wydaniem niniejszego postanowienia uzyskano opinie;
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, RDOŚ-20-WPN-II663031-68/09 z dnia 02.2009 r. , który uwzględniając łącznie uwarunkowania w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 , w szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów oraz biorąc pod uwagę skomulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczychoraz gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nr 24/NZ/2009 z dnia 20.02.2009 r, który nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku Wójt Gminy Zbójna, biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Otrzymują:
1.Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2.Gmina Zbójna
3.A/a


Do wiadomości:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18 –400 Łomża, ul. Poligonowa 31

Data powstania: czwartek, 19 mar 2009 08:25
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2009 08:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1856 razy