BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zbójna

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna
Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/07
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 14 listopada 2007r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 14 listopada 2007r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

Wójt Gminy Zbójna
ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zbójna,
ul. Łomżyńska, 18-416 Zbójna.
I.Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

II.Określenie wymagań stanowiska urzędniczego:
Specjalista do spraw projektów funduszy UE i zamówień publicznych

III.Określenie wymagań:

1.Wymagania kwalifikacyjne:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)jest obywatelem polskim,
2)posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
3)dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4) biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, EXCEL, Internet, poczta elektroniczna)
5)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika biurowego,
7)nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,
8)cieszy się nieposzlakowaną opinią,
9)uregulowany stosunek do służby wojskowej,
10) minimum 1 rok pracy w administracji samorządowej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
2) znajomość zasad funkcjonowania programów pomocowych UE w latach 2007 – 2013
i umiejętność w zakresie aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych z różnych źródeł
3) dobra orientacja w przepisach z zakresu Prawa zamówień publicznych,
4) podstawowa znajomość procedur administracyjnych (KPA),
5) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
7) systematyczność i odpowiedzialność,
8) odporność na sytuacje stresowe.

IV. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) analiza zadań gminy pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych,
2) przygotowywanie projektów wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków UE,
3) bieżące monitorowanie i ocena realizacji projektów, na które pozyskano środki,
4) współdziałanie ze służbami finansowymi w zakresie rozliczania środków
przyznanych na realizację projektów,
5) koordynacja zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Gminy Zbójna
i gminne jednostki organizacyjne,
6 ) stała współpraca z merytorycznymi pracownikami Urzędu Gminy Zbójna oraz
gminnymi jednostkami organizacyjnymi przy konstruowaniu wniosków aplikacyjnych,
7) kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną
i uczestniczenie w kontaktach zagranicznych Gminy Zbójna.

V. Wymagane dokumenty:
1. Dokumenty niezbędne:
1. życiorys;
2. kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub nowego dowodu osobistego;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie,
doświadczenie w pracy administracji samorządowej, znajomość języka angielskiego,
kursów lub szkoleń z zakresu projektów UE i zamówień publicznych;
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku biurowym,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
8. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2.Dokumenty dodatkowe:
Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności, związane ze stanowiskiem urzędniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia).

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do 29 listopada 2007r. do godz. 1530 w Urzędzie Gminy Zbójna , ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna ( pokój nr 8 –sekretariat Wójta Gminy Zbójna ).

VII.Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone dwuetapowo. Komisja Rekrutacyjna w I etapie dokonuje weryfikacji formalnej złożonych dokumentów. II etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Wójta Gminy Zbójna z kandydatem, w wyniku której zostanie wybrany kandydat na stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona dnia 30 listopada 2007 r. do godziny 11 00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

Lista zawierać będzie imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kandydatów, z którymi w dniu 30 listopada 2007 r. od godz. 12.00 Wójt Gminy Zbójna prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne (pok. Nr 8 ).
Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną z Wójtem Gminy Zbójna nie będą indywidualnie powiadamiani.
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna nastąpi dnia 30 listopada 2007 r. do godziny 1500 .

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia wybranego kandydata. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip.

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście od godziny 11 00 dnia 30 listopada 2007 r. w Urzędzie Gminy Zbójna (pokój Nr 8).
Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy – Anna Górak pod numerem telefonu
(0 86) 214-00-29.*W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie “Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
Data powstania: czwartek, 15 lis 2007 15:00
Data opublikowania: czwartek, 15 lis 2007 15:21
Data edycji: środa, 12 gru 2007 08:13
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2007 10:11
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1357 razy
Ilość edycji: 1