BIP Gminy Zbójna

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZBÓJNA

UCHWAŁA NR III/12/06 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 grudnia 2006roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.

Na podstawie art.40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.) oraz art.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 60, poz, 369, Nr 121, poz. 770; z 2000r. Nr 22, poz. 272; z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458), w związku z art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do stosowania Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan GawrychZałącznik do uchwały Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Zbójna


REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY ZBÓJNA
ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne

§ 1.
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna,
a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku;
5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 2.
Regulamin obowiązuje:
1) mieszkańców Gminy Zbójna oraz inne osoby przebywające na terenie gminy
2) właścicieli nieruchomości
3) właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych
4) wykonawców robót budowlanych
5) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej
6) zarządców dróg
7) organizatorów imprez o charakterze publicznym
8) przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 t.j.Dz.U. Nr. 236 poz.2008 z 2005r z póź.zm.)
2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy;
4) najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy w celu posiadania możliwości uzyskania indywidualnych zniżek w opłatach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;
6) indywidualnych kontach – należy przez to rozumieć prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów z właścicielami nieruchomości lub najemcami/właścicielami lokali, w którym na bieżąco odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych podmiotowi uprawnionemu przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali, odpadów; indywidualne konta nie są prowadzone dla właścicieli nieruchomości prowadzących na nich działalność gospodarczą; jeżeli na terenie nieruchomości właściciel zamieszkuje i prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązany podpisać z podmiotem uprawnionym dwie odrębne umowy i do odrębnych urządzeń składać odpady komunalne;
7) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póź.zm) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003,
9) stawkach opłat – należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych,
10) zniżkach w opłatach – należy przez to rozumieć, zgodne z treścią art. 6 ust. 4 ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym, właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali, w zamian za zarejestrowaną na indywidualnych kontach, masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny w roku poprzednim;
wysokość zniżek uzależniona jest od osiągniętego, w sposób indywidualny, poziomu selekcji;
maksymalna wysokość zniżek udzielana jest właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali, w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru;
11) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
12) odpadach wielkogabarytowych – rpzumie się odpady komunalne, które wskutek swoich rozmiarów lub wagi nie mogą być gromadzone w pojemnikach ;
13) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniową, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, składających się na odpady komunalne;
14) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
15) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium składających się na odpady komunalne;
16) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów składających się na odpady komunalne;
17) odpadach niebezpiecznych – rozumie się odpady, których definicje określa art. 3 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.Nr.62 poz.628 z póź.zm) między innymi baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki.
18) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
19) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
20) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
21) lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego (LPOS) – należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, a także odpady niebezpieczne i w ustalonych harmonogramem terminach, w których zatrudniony pracownik rejestruje na indywidualnych kontach mieszkańców/właścicieli nieruchomości ilość odebranych, wyselekcjonowanych odpadów;
22) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbójna.
23) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć podmioty posiadające wydane przez wójta, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
24) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;
25) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;
26) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
27) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
28) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
29) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.
30) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmioty legitymujące się ważnym zezwoleniem na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydanym na podstawie postanowień ustawyROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1.
1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
a) wyposażenie nieruchomości w standardowe pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na zasadach ustalonych z firma wywozową oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
b) stosowanie segregacji odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu na warunkach podanych w niniejszym regulaminie
c) uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
d) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczania
e) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych, i ich pozbywanie się w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
f) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy
2. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej winni zapewnić przejściowe gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych posiadających nieprzepuszczalne dno i ściany lub odprowadzać te nieczystości do przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te muszą posiadać pojemność dostosowaną do potrzeb, w tym do ilości wody zużywanej przez użytkowników, częstotliwości ich opróżniania oraz muszą spełniać wymagania przepisów prawa budowlanego.
3. Właściciele nieruchomości którzy nie posiadają oczyszczalni przydomowej mają obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w terminie 6 m-cy od daty oddania sieci do użytku.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania drzew i krzewów w stanie zapobiegającym wyrządzaniu szkód.
5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się dzikie wysypiska śmieci zobowiązani są do uprzątnięcia śmieci na swój koszt oraz ustawienia tablicy z napisem: „Zakaz wywozu śmieci” i zabezpieczenia działki przed jej dalszym zanieczyszczaniem. W przypadku nie uporządkowania działki przez właściciela, gmina wykona ten obowiązek w zastępstwie zobowiązanego obciążając go kosztami wywozu śmieci.
6. Zabrania się spalania odpadów, wywozu ich do lasu i zasypywania nimi rowów
7. Właściciel zwierzęcia domowego, które padło zobowiązany jest do natychmiastowego
usunięcia zwłok zwierzęcych z terenu nieruchomości przy pomocy przedsiębiorcy
zajmującego się zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

§ 2
1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu miejsc publicznych powinien być realizowany przez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz posypanie go piaskiem celem ograniczenia śliskości.
2. Obowiązek usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych powstających na dachach, a stanowiących zagrożenie dla przechodniów
3. Śnieg z chodników powinien być uprzątnięty w godzinach rannych.
4. Zanieczyszczenia suche, w tym piasek służący do ograniczenia śliskości usuwane winny być z tych miejsc niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania i gromadzone w pojemnikach na odpady.
5. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi, w tym:
- zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
§ 3
Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne, winny być wyposażone w pojemniki w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości.
§ 4
1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi jedynie
w miejscu wyznaczonym przez właścicieli nieruchomości, wyłącznie dla własnych potrzeb i pod warunkiem, że czynność ta nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
2. Zabrania się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego napraw pojazdów samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych oraz prowadzenia poza warsztatami naprawczymi napraw blacharsko-lakierniczych.
3. Zabrania się odprowadzania do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej odpadów niebezpiecznych płynnych, oraz złomowania na terenie nieruchomości pojazdów samochodowych.
§ 5
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych i płynnych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania sposobu i częstotliwości korzystania z usług wykonywanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych czy opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez pobieranie, przechowywanie i okazywanie na żądanie Gminy dowodów wykonania tych usług poprzez uprawnione jednostki.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania dowodów, o których mowa
w pkt. 2 przez okres 1 roku kalendarzowego, po upływie roku, w którym usługi były wykonane.
4. Na żądanie Wójta Gminy właściciel nieruchomości jest zobowiązany stawić się w Urzędzie Gminy z dowodami wymienionymi w pkt. 2 i okazać je uprawnionemu przez Wójta pracownikowi Urzędu.
§ 6
1. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w § 5 pkt.obowiązek odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych w drodze decyzji przejmuje gmina.
2. Wójt wydaje decyzję z urzędu, w której ustala:
a) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie
zbiorników bezodpływowych,
b) wysokość opłat
c) terminy uiszczania opłat,
d) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.
3. Decyzja, o której mowa w § 6 pkt.2 ma rygor natychmiastowej wykonalności i jest wydawana na okres 1 roku i ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na conajmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji umowy, w której termin rozpoczęcia wykonania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

§ 7
Mieszkańcy gminy oraz osoby inne przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego.


§ 8
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym impreza się odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
§9
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji
niebezpiecznych;
2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i
lodu;
3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów
zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania
reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np.
hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat
przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;
4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
5) zakopywania odpadów,
6) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
8) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości;
9) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
10) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem
składowania odpadów lub materiałów budowlanych i drewna; na zajęcie pasa
drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr
14, poz. 60);
11 dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001
r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).ROZDZIAŁ III

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych,
w tym segregowanych

§1
1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażanie jej w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny, ustalony stosowną umową z tą firmą sposób.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych służą pojemniki o pojemności 120 l,
240 l i 1100 l w liczbie ustalonej z firmą wywozową. Ustala się, że na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się znajdować co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne
w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz stosować je zgodnie z przeznaczeniem. Miejsca ustawienia muszą być trwale oznaczone, łatwo dostępne dla użytkowników i pracowników odbiorcy odpadów, utrzymywane w czystości i zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota.
4. Koszt przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
5. Do zbiórki odpadów komunalnych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej oraz innych terenach użytku publicznego służą kosze uliczne na odpady.
§ 2
1. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być zgromadzony (w dniu wywozu) na posesji w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i usuwany możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z odbiorcą odpadów. Odpady wielkogabarytowe usuwane są na koszt właściciela, natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest bezpłatnie.
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne (np. odpady medyczne, odpady niebezpieczne) muszą być zbierane w sposób wydzielony od odpadów komunalnych, zgodnie z odrębnymi przepisami. Do zbiórki tych odpadów przeznaczone są worki i odpowiednie pojemniki ustawione w miejscach użyteczności publicznej.

§ 3
1. Celem propagowania selektywnej zbiórki odpadów gmina stwarza warunki i zachęty ekonomiczne poprzez:
- organizację zbiórki odpadów segregowanych,
- organizację konkursów ekologicznych z nagrodami,
2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów wprowadza się worki foliowe zakupione przez mieszkańców w następujących kolorach:
a) odpady z tworzyw sztucznych – worki żółte
b) szkło – worki zielone
c) aluminium – worki czarne
d) makulatura – worki niebieskie
3. Do selektywnej zbiórki w/w odpadów stosuje się także oznaczone takimi samymi kolorami pojemniki typu ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Gminy.
4. Selektywnej zbiórce odpadów między innymi podlegają: szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, aluminium, makulatura, odpady niebezpieczne (baterie, przeterminowane leki, oleje przepracowane, akumulatory)
5. Zaznacza się że w/w odpady należy gromadzić wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kolorowych workach odpowiednio oznakowanych, ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy lub odpowiednio oznakowanych workach, dostarczonych samodzielnie i na własny koszt do miejsca składowania i w terminie uzgodnionym z odbiorcą tych odpadów..
6. Zarówno w pojemnikach jak i w workach na odpady segregowane wolno umieszczać jedynie odpady zgodnie ze wskazanym na nich przeznaczeniem.
7. Wraz z selektywną zbiórką odpadów stałych prowadzić należy akcję informacyjno-edukacyjną na temat jej znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.

§ 4
1. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych służą odpowiednio oznakowane pojemniki ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na terenie gminy:
a) baterie – szkoły, urząd gminy, jednostki strażackie, placówki handlowe,
b) przeterminowane leki – wytypowane apteki,
c) oleje przepracowane i opakowania po olejach – wytypowane stacje benzynowe,
warsztaty samochodowe.§ 5

2. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, itp

§ 6
1. Do zbierania odpadów na terenach budów mogą być wykorzystywane: kontenery, worki i inne pojemniki nie normatywne zapewniające zachowanie porządku i czystości.
2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym gromadzenie zmieszanego gruzu budowlanego luzem.
3. Wykonanie obowiązków określonych w pkt. 1 należy do wykonawcy robót budowlanych.
§ 7
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nie opakowaniową zabrania się
wrzucać:
- opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
- kalkę techniczną,
- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
-ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
-lustra,
-szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
-szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
-szyby samochodowe;
5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
-tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
-opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
-opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;ROZDZIAŁ IV


Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach
uzgodnionych z odbiorcą odpadów, z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu..
2. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością
gwarantującą zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla
powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy z uprawnioną firmą
wywozową.
3. Odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie (usługa na telefon)
4. Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów właściciele winni wykorzystywać we własnym
zakresie poprzez kompostowanie.
5. Wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ustala odbiorca
odpadów. Stawki opłat regulują indywidualne umowy zawarte z właścicielami
nieruchomości.

ROZDZIAŁ V


Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 1
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.ROZDZIAŁ VI


Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami


§ 2
1. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie podmiot uprawniony, który ma obowiązek selekcjonować odpady zmieszane. Gmina, podejmując uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, dokonuje wstępnego ich oszacowania na podstawie własnych kalkulacji stawek opłat.
2. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat.
3. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
4. Gmina wydając zezwolenie przedsiębiorcom na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów budowlanych z remontów .
5. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.
ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie

§ 1

1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie zakłócały spokoju i nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia.
2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie, w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.
3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery, tereny zielone i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku. .

§ 2
1. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.


3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci oraz innych miejsc oznakowanych stosownym zakazem przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).
4. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel psa.
5. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym może stać się on niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 3
Utrzymujący psy zobowiązani są do:
1) obowiązkowego szczepienia przeciw wściekliźnie i innym chorobom.
2) uzyskania decyzji Wójta Gminy Zbójna na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).


ROZDZIAŁ VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie własnych nieruchomości na własny koszt.
2. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą w porozumieniu z właściwym Inspektorem Sanitarnym. Urząd Gminy określi termin deratyzacji w formie obwieszczeń na terenie gminy.
3. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni, itp. zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku.
ROZDZIAŁ IX


Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Zbójna.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Data powstania: środa, 1 sie 2007 12:01
Data opublikowania: środa, 1 sie 2007 12:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 13:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2296 razy