BIP Gminy Zbójna

Rejestry udostępniane w Urzędzie Gminy Zbójna

w godzinach od 7.30 – 15.30 na poszczególnych stanowiskach pracy:
I Stanowisko Sekretarza Gminy Zbójna - pokój Nr 9

1. Rejestr skarg i wniosków
2. Rejestr zbioru przepisów gminnych
3. Książka kontroli zewnętrznej
4. Rejestr zamówień publicznych
5. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Zbójna
6. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna
7. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Zbójna
8. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

II Stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - pokój Nr 7

1. Rejestr uchwał Rady Gminy
2. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
3. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
4. Rejestr wniosków udostępniania informacji publicznej.

III Stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego- pokój Nr 4

1. Stały rejestr wyborców
Rejestr udostępniany do wglądu na pisemny wniosek złożony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2001r. w sprawie rejestru wyborców
(Dz.U. Nr 88,poz. 962)
2. Gminne zbiory meldunkowe
- zbiór danych stałych mieszkańców,
- zbiór danych byłych mieszkańców,
- zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad dwa
miesiące,
- zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do dwóch
miesięcy.
3. Zbiór danych osobowych PESEL
4. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Udostępnianie danych osobowych z wyżej wymienionych rejestrów następuje w formie zaświadczeń wydawanych na zasadach określanych w art.44 lit.g –
i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz.960, z późn.zm), na pisemny wniosek.

IV Stanowisko Inspektora do spraw handlu i usług - pokój Nr 8

1. Ewidencja interesantów Wójta Gminy Zbójna
2. Ewidencja wpływów zwykłych do Urzędu Gminy Zbójna
3. Rejestr przesyłek specjalnego rodzaju
4. Rejestr – Dziennik korespondencji
5. Ewidencja działalności gospodarczej
6. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
7. Rejestr instytucji kultury
8. Rejestr delegacji służbowych

V Stanowisko Inspektora do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych - pokój Nr 13.

1. Rejestr podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.
Rejestr udostępniany podatnikom na pisemny wniosek, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. Dz 1997r. Nr 137, poz 926, z późn.zm.) o zachowaniu tajemnicy skarbowej
i ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002r. Nr 101, poz.926),
2. Rejestr przypisów i odpisów pieniężnych na łączne zobowiązania.

VI Stanowisko Inspektora do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
pokój Nr 12.

1. Rejestr numerów porządkowych budynków i nieruchomości wraz z
nazewnictwem ulic.

VII Stanowisko Inspektora do spraw rolnictwa leśnictwa i łowiectwa - pokój Nr 12

1. Rejestr wypadków przy pracy.
2. Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy.
3. Rejestr działalności regulowanej.

VIII Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pokój Nr 4

1. Rejestr zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej.
2. Rejestr dodatków mieszkaniowych.
3. Rejestr świadczeń rodzinnych.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 kwi 2006 14:21
Data opublikowania: środa, 5 kwi 2006 14:21
Data edycji: środa, 7 lis 2012 11:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 3262 razy
Ilość edycji: 1