BIP Gminy Zbójna

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna i jego zagospodarowania w 2006r

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/05 Wójta Gminy Zbójna z dnia 15 listopada 2005 r.
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna
i jego zagospodarowania w 2006 r.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Zbójna.
Dane ilościowo-wartościowe zostały uwzględnione w formie tabelarycznej
do niniejszej informacji i obejmują okres od 2004.11.16 do 2005.11.15.
W informacji przedstawia się również plan na 2006 rok.
Rzeczowe składniki majątkowe Gminy Zbójna podzielono na odrębne grupy:
I. Grunty.
II. Budynki i obiekty.
III. Budowle i urządzenia techniczne.
IV. Środki transportu.
V. Inne środki trwałe.
VI. Inwestycje rozpoczęte.

Ad.I.

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem 279,683 ha gruntów o łącznej wartości szacunkowej 546.235 zł, z tego 2.787 ha stanowią grunty rolne. Ich wartość szacunkowa wynosi 2.230 zł, przyjmując cenę jednostkową 1 ha w wysokości 800.00 zł, jaka kształtowała się
w transakcjach kupna – sprzedaży ziemi w Gminie Zbójna w 2005 roku. Gruntów pod lasami jest 10,288 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 78.719 zł. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.
Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,807 ha o
łącznej wartości szacunkowej 199.624 zł, przyjmując przeciętną cenę jednostkową 1 m2 działki budowlanej w wysokości 3.00 zł, jaka ma zastosowanie w Gminie Zbójna w transakcjach kupna – sprzedaży.
W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 11,807 ha terenów zabudowanych i
działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych jest 0,334 ha to grunty pod hydrofornią wodociągu oddanego w zarząd Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.Do terenów rekreacyjnych zalicza się boisko sportowe w Zbójnej
o powierzchni 1,24 ha o wartości 8.159 zł. W grupie innych gruntów uwzględniono grunty pod wysypiskiem wiejskim, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni 14.880 ha i wartości szacunkowej 18.822 zł. Dla tej grupy gruntów przyjęto cenę jednostkową 1 ha nieużytku
w wysokości 400 zł. Tereny rekreacyjne i inne grunty znajdują się
w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętym informacją wynikały:
1/ ze sprzedaży działki zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położonej w miejscowości Dobrylas, nr działki 432/1 Państwu Stefanowi i Marii Popiołek za kwotę 24.870 zł.
2/ ze sprzedaży działki zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położonej w miejscowości Dobrylas nr działki 432/2 Państwu Ryszardowi i Janinie Plona za kwotę 23.639 zł.

Ad.II

Budynków i obiektów jest łącznie 32 sztuk, a ich wartość wynosi 5.513.500 zł, z tego w bezpośrednim zarządzie gminy jest 29 różnego rodzaju budynków takich jak:
- jeden segment mieszkalny w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 9,
- budynek przedszkola w Zbójnej,
- budynek kultury w Zbójnej i w Kuziach,
- 17 budynków użytkowych, na które składają się: budynek Urzędu Gminy, budynek użytkowy przy ul. Łomżyńskiej 9 w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, pozostałą część stanowi szkoła podstawowa, garaże
i budynki gospodarcze, oraz 3 budynki ośrodków zdrowia w Zbójnej, Kuziach
i Dobrymlesie,
- 5 budynków szkolnych w Zbójnej, Kuziach, Dobrymlesie, Laskach
- 3 budynków domów nauczyciela w Zbójnej i Kuziach
- sala gimnastyczna w Zbójnej oddana do użytku 29 marca 2002 roku.
Łączna wartość brutto budynków i obiektów będących w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi 5.378.128
Do końca 2005 roku przewidywany jest wpływ dochodów do budżetu gminy z tytułu czynszów i opłat za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 50.488 zł. Natomiast łączne wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy obwodów łowieckich w 2006 r. planuje się na kwotę 86.638 zł.
W zarządzie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Łomży jest budynek hydroforni oraz budynek garażowy, które stanowią części składowe wodociągu Zbójna – Dębniki – Dobrylas. Ich wartość wynosi 66.956 zł. Natomiast w zarządzie Stowarzyszenia „MONAR” znajduje się budynek byłej Szkoły Podstawowej w Laskach o wartości 68.416 zł.
W 2006 roku przewiduje się sprzedaż budynku ośrodka zdrowia
w Dobrymlesie, Domu Nauczyciela w Zbójnej, Domu Nauczyciela w Kuziach, budynku przy ul.Łomżyńskiej 9 wynajmowanego dotychczas na aptekę, budynku po byłej Szkole Podstawowej w Piankach oraz działki zabudowanej Nr 402/1 o powierzchni 0,265 ha położonej w Gawrychach wraz z budynkiem mieszkalnym drewnianym , obory murowanej i stodoły drewnianej.
Zatem łączne dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2006 roku planuje się ogółem na kwotę 685,303zł
Ad. III

Do grupy budowli i urządzeń technicznych zaliczone zostały drogi, sieć wodociągowa, wewnętrzne linie energetyczne, wysypisko śmieci w Kuziach, oraz inne budowle i urządzenia. Łączna ich wartość wynosi 3.047.442zł. Dróg wewnętrznych wraz z chodnikami o nawierzchni betonowej w obiekcie komunalnym w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 9 jest 00,5 km o wartości
25.747 zł. Natomiast dróg o nawierzchni żwirowo – żużlowej w gminie jest19km o wartości 393.972 zł.-
. Pozostałe drogi o łącznej powierzchni 237.681 ha to drogi gruntowe, które wymagają utwardzania przez nawiezienie żwiru lub żużlu. Ich łączna wartość szacowana jest na kwotę 237.681 uwzględniając wartość gruntu.
W tej grupie składników majątkowych wymienia się drogi wybudowane
przez Gminę Zbójna, do których należy:
1/ droga Gontarze – Ruda Osowiecka o wartości 323.435 zł.
Sieć wodociągowa z przyłączami w Zbójnej, Dębnikach i na kolonii Budniki oraz w Dobrymlesie oddana jest w zarząd MZWiK w Łomży
o wartości 891.312zł. W obiekcie komunalnym w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 9 jest wewnętrzna sieć wodociągowa o wartości 4.280 zł.
Linie wewnętrzne energetyczne zasilające budynki komunalne mają wartość 7.196 zł. Dodatkowo informuje się, że 11 miejscowości w Gminie Zbójna ma oświetlenie uliczne, na które składa się 250 punktów oświetleniowych . Natomiast oddane do użytku w czerwcu 1999 roku Gminne Wysypisko Odpadów Stałych w Piankach posiada wartość 1.165,152 zł.
Inne budowle i urządzenia techniczne w łącznej ilości 35 szt. i wartości 201.738 znajdują się przy ul. Łomżyńskiej 9 w Zbójnej i przy pozostałych obiektach będących w bezpośrednim zarządzie gminy. Są to studnie, szamba, ogrodzenia posesji, zbiorniki na śmieci, składy opału, itp.

Ad. IV

Środki trwałe uwzględnione w zestawieniu tabelarycznym zostały podzielone ze względu na cel ich wykorzystania. Do dowożenia uczniów aktualnie używane są 4 autobusy. Jeden „Autosan” i 2 „Osinobusy” są w stanie nieczynnym. Łączna wartość tych środków transportowych w dyspozycji szkół wynosi 1.069.021 zł.
Do celów akcji pożarniczych służy 6 pojazdów o łącznej wartości 220.284 zł. Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb
z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gąsienicowy DT 75, trzy ciągniki kołowe oraz równarka. Ich wartość wynosi 92633 zł.

Ad. V

Inne środki trwałe takie jak kserokopiarki, zestawy komputerowe, maszyny do pisania i liczenia oraz fax znajdujące się w Urzędzie Gminy
w Zbójnej oraz w podległych jednostkach. Ich łączna wartość wynosi 254.093 zł, w tym: - wartość pracowni internetowej w Szkole Podstawowej w Zbójnej wyposażonej w 13 zestawów komputerowych wynosi 45.025 zł, Szkoły Podstawowej w Kuziach o łącznej wartości 22.882 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Dobrymlesie wartość sprzętu komputerowego wynosi 10,372 zł.
Sprzęt komputerowy o wartości 175.814 zł znajduje się w Urzędzie Gminy Zbójna .

Ad.VI

Inwestycje kontynuowane:
- w roku 2000 rozpoczęto rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrymlesie ,poniesione nakłady -127.018 zł .Zakończenie
tej inwestycji planuje się z końcem b.r.
- w 2006 r. planuje się budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Dobrylas, Piasutno-Żelazne, Pianki, Poredy, Siwiki.
Wartość kosztorysowa szacowana jest na kwotę 7.000.000 zł. Dotychczasowe nakłady poniesione w 2005 roku na mapy do celów projektowych wynoszą 29.892 zł.Na tę inwestycję w 2006 roku planuje się wydatki ogółem w kwocie 620.208.
- w 2006 r. planuje się zakończenie inwestycji: budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobrymlesie. Dotychczas poniesione nakłady wynoszą 145.213 zł. Planowane wydatki przeznaczone na ten cel w 2006 r. wynoszą 15.000 zł
- Budowa drogi Osowiec –Laski o nawierzchni asfaltowej . Planowane wydatki wynoszą 758.604 zł.Łączna wartość kosztorysowa 775.000zł.Dotychczas poniesione nakłady wynoszą 16.396 zł.
- w 2006 roku planuje się oczyszczalnie ścieków i kanalizację we wsi Zbójna.
W roku 2006 planuje się wykonanie dokumentacji .Planowane wydatki wynoszą 50.000zł. Łączna wartość szacowana inwestycji wynosi 3.525.000zł. Dotychczas poniesione nakłady 8.000 zł .


Ad. VII

W 2006 r. planuje się rozpoczęcie następujących inwestycji:
1) budowa drogi Stanisławowo – Gąski o nawierzchni asfaltowej. Planowane wydatki w 2006 roku wynoszą 390.000 zł .Łączna wartość kosztorysowa wynosi 1.200.000 zł.
2) budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna . Planowane wydatki wynoszą 50.000 zł
3) termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Zbójnej ,Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Kuziach oraz Szkoły w Dobrymlesie i Gimnazjum w Zbójnej . Planowane wydatki w 2006 roku wynoszą 500.000zł.Wartość kosztorysowa wynosi 1.650.000zł
4) W 2006 roku planuje się zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnej o łącznej wartości 341.865 zł.
W załączeniu zestawienie tabelaryczne:

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 kwi 2006 09:12
Data opublikowania: środa, 5 kwi 2006 09:25
Data edycji: środa, 5 kwi 2006 09:26
Data przejścia do archiwum: środa, 18 mar 2015 14:16
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 5310 razy
Ilość edycji: 4