BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU X SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lutego 2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady X sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2020”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zbójna jest organem prowadzącym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 16. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 18. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 19. Sprawozdanie z działalności stałych  Komisji Rady Gminy Zbójna za 2019 r.
 20. Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zaopatrzenia w wodę.
 21. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 22. Wolne wnioski i sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

Data powstania: środa, 5 lut 2020 13:54
Data opublikowania: środa, 5 lut 2020 13:55
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 339 razy