BIP Gminy Zbójna

Opis Stanowiska - Skarbnik

Elżbieta Parzych
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/03 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 maja 2003 roku


OPIS STANOWISKA PRACY I WYMOGÓW KWALIFIKACYJNYCH


Nazwa stanowiska pracy: Skarbnik Gminy
Komórka organizacyjna: Referat Planowania i Finansóww Urzędzie Gminy Zbójna
Kod komórki: FN
Kategoria zaszeregowania: XIX


Cele istnienia stanowiska pracy
Celem stanowiska jest kierowanie pracą referatu planowania i finansów w Urzędzie Gminy Zbójna oraz koordynowanie i nadzór wszelkich prac związanych z wykonaniem budżetu gminy.


Miejsce w strukturze organizacyjnej
Główny księgowy budżetu gminy, kierownik Referatu Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Zbójna, powołany przez Radę Gminy na wniosek Wójta bezpośrednio podległy Wójtowi Gminy, a w przypadku nieobecności Wójta Sekretarzowi Gminy.Zastępowany przez Zastępcę Skarbnika Gminy

FUNKCJE PODSTAWOWE
1/ Udział w opracowywaniu budżetu gminy.2/ Dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.3/ Nadzór nad sporządzaniem okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu.4/ Kontrasygnowanie umów zawieranych przez Wójta Gminy powodujących powstanie zobowiązań finansowych.5/ Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości budżetu.6/ Dokonywanie kontroli finansowej.7/ Organizacja obiegu dokumentów finansowych w urzędzie.8/ Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy.9/ Przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy.10/ Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu.11/ Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy.12/Nadzór wymiaru oraz poboru i windykacji należności podatkowych i innych należności na rzecz gminy.13/ Sprawdzanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w sprawie uchwalenia zmian i realizacji budżetu Gminy.14/ Kierowana pracą Referatu Planowania i Finansów Urzędu Gminy.15/ Realizacja zadań wynikających ze Strategii Gminy.16/ Obsługa zebrań mieszkańców wsi Stanisławowa.17/ Wykonywanie zadań z zakresu obronności państwa w okresie pokoju i w czasie wojny.18/ Sporządzanie planów finansowych projektów realizowanych przez gminę.19/ Sprawozdawczość i monitoring realizacji projektów.20/ Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania środkami UE.21/ Utrzymywanie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się tematyką zarządzania środkami UE.22/Wymiana informacji i nawiązywanie współpracy w zakresie realizacji zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz uczestniczenie w spotkaniach osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami.


Wymogi Kwalifikacyjne
Wymagane wykształcenie konieczne: wyższe magisterskie ekonomiczne,
Wymagane uprawnienia 6 letnia praktyka w księgowości budżetowej
Doświadczenie zawodowe 3 lata na stanowisku kierowniczym
Wymagana wiedza specjalistyczna 1/ Kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza:- ustawy o finansach publicznych;- ustawa o samorządzie gminnym;- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych;- ustawa o rachunkowości.
Wymagane umiejętności i zdolności 1/ Umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów.2/ Zdolność przewidywania, wnioskowania oraz formułowania wniosków, obowiązkowość i dyspozycyjność.3/ Znajomość systemu finansowo-księgowego.4/ Obsługa komputera.5/ Umiejętność operowania danymi liczbowymi.6/ Terminowość, dobra organizacja pracy.7/ Umiejętność komunikowania się. 8/ Dyspozycyjność , odpowiedzialność.9/Umiejętność zarządzania zespołem.


Kryteria oceny pracy na stanowisku

Podstawowe:

1/ Umiejętność podejmowania trafnych decyzji.
2/ Umiejętność analizowania i wnioskowania.
3/ Umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu.
4/ Umiejętność oceniania.
5/ Efektywność realizacji zadań i celów.
6/ Wiedza specjalistyczna.
7/ Umiejętność motywowania pracowników.
8/ Umiejętność działania w sytuacjach trudnych.
9/ Odpowiedzialność i dbałość o powierzone mienie.
10/ Podnoszenie własnych kwalifikacji.
11/ Dyspozycyjność.
12/ Umiejętność nawiązywania kontaktów.
13/ Inicjatywa i innowacja.

Uzupełniające:

1/ Współpraca z innymi.
2/ Terminowość.
3/ Komunikatywność.
4/ Umiejętność reprezentowania gminy na zewnątrz.
5/ Ogólny sposób bycia – życzliwość i kultura osobista.
Data powstania: czwartek, 12 cze 2003 13:13
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 18 mar 2015 14:40
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 6336 razy