BIP Gminy Zbójna

Opis stanowiska- Sekretarz Gminy

Sekretarz gminy
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/03 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 maja 2003 roku


OPIS STANOWISKA PRACY I WYMOGÓW KWALIFIKACYJNYCH


Nazwa stanowiska pracy: Sekretarz Gminy
Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko w Urzędzie Gminy Zbójna
Kod komórki: S G
Kategoria zaszeregowania: X IX


Cele istnienia stanowiska pracy
Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Urzędu Gminy Zbójna.


Miejsce w strukturze organizacyjnej
Samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zbójna, bezpośrednio podległe Wójtowi Gminy, powoływane przez Radę Gminy na wniosek Wójta Gminy.Zastępuje Wójta Gminy. Zastępowane przez: Inspektora ds. handlu, usług i kultury fizycznej.

FUNKCJE PODSTAWOWE
1/ zapewnienie zgodnej z prawem, kompetentnej i sprawnej obsługi interesów,2/ opracowywanie projektów aktów prawnych Rady i Wójta Gminy oraz innych materiałów przedkładanych tym organom,3/ nadzór nad zgodnym z prawem i terminowym rozpatrzeniem skarg i wniosków, przekazywanie ich do załatwienia właściwym komórkom, analizowanie oraz eliminowanie źródeł i przyczyn ich postępowania, a także prowadzenie rejestru skarg i wniosków,4/ bieżące prowadzenie kontroli pracowników Urzędu Gminy oraz organizowanie i koordynowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy a także zewnętrznej kontrolidotyczącej gminnych jednostek organizacyjnych,5/ udostępnianie obywatelom zbioru przepisów prawnych oraz aktów prawa miejscowego a także prowadzenie ewidencji przepisów gminnych,6/nadzorowanie realizowanych przez Urząd Gminy zasad i procedur wynikających z systemu zamówień publicznych,7/ prowadzenie ewidencji udzielanych przez Urząd Gminy zamówień publicznychoraz gromadzenie informacji o realizacji zamówień publicznych,8/ prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, należących do kompetencji gminy,9/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,10/ współpraca z urzędami administracji państwowej i samorządowej,11/ wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,12/ zastępowanie Wójta Gminy w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, w tym wydawanie decyzji administracyjnych,13/ zapewnienie organizacji pracy oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy,14/ realizacja zadań obronnych w czasie pokoju i w czasie wojny,15/ realizacja zadań wynikających ze Strategii Gminy,16/przygotowanie korespondencji związanej ze współpracą zagraniczną,17/ przygotowanie materiałów promujących Gminę,18/ sporządzanie wniosków projektów programów pomocowych,19/ sprawozdawczość i monitoring realizacji projektów,20/ systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania środkami U E,21/ utrzymanie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się tematyką zarządzania środkami UE,22/ wymiana informacji i nawiązywanie współpracy w zakresie realizacji zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz uczestniczenie w spotkaniach osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami.


Wymogi Kwalifikacyjne
wymagane wykształcenie konieczne: wyższe magisterskiepożądane : prawno-administracyjne funkcjonowanie samorządu terytorialnego
Wymagane uprawnienia
Doświadczenie zawodowe 5 lat
Wymagana wiedza specjalistyczna 1/ Kompleksowa wiedza z zakresu praktycznego stosowania prawa na zajmowanym stanowisku.2/ Doświadczenie w zakresie działań organizacyjnych, obsługi interesantów, stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej.3/ Znajomość procedur przetargowych w zakresie zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami
Wymagane umiejętności i zdolności 1/ Umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów, regulujących sprawy funkcjonowania administracji gminnej.2/ Zdolność przewidywania, wnioskowania oraz formułowania wniosków,3/ Umiejętności interpersonalne,4/ Obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.5/ Obsługa komputera i wykorzystywanienowoczesnych środków łączności.6/ Umiejętności komunikowania się zarówno w mowie, jak i na piśmie.7/ Asertywność.8/ Planowanie wszelkich działań dotyczących zarządzania projektami, dostosowujące je do aktualnych warunków realizacji.9/ Umiejętność organizowania pracy zespołu, planowania działań, kontrolowania postępu prac, motywowania pracowników.


Kryteria oceny pracy na stanowisku
Podstawowe:
1/ Umiejętność podejmowania trafnych decyzji.
2/ Umiejętność analizowania i wnioskowania.
3/ Umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu.
4/ Umiejętność oceniania.
5/ Efektywność realizacji zadań i celów.
6/ Wiedza specjalistyczna.
7/ Umiejętność motywowania pracowników.
8/ Umiętnośc działania w sytuacjach trudnych.
9/ Odpowiedzialnośc i dbałość o powierzone mienie.
10/ Podnoszenie własnych kwalifikacji.
11/ Dyspozycyjność.
12/ Umiejętność nawiązywania knntaktów.
13/ Inicjatywa i innowacja.

Uzupełniające:

1/ Współpraca z innymi.
2/ Terminowość.
3/ Komunikatywność.
4/ Umiejętność reprezentowania firmy na zewnątrz.
5/ Ogólny sposób bycia – życzliwość i kultura osobista.


Data powstania: czwartek, 12 cze 2003 12:45
Data opublikowania: czwartek, 27 sty 2005 11:31
Data edycji: czwartek, 12 cze 2003 13:12
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2013 15:17
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 9381 razy
Ilość edycji: 2