BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

                                                                                                        Zbójna dnia 24.05.2018r.

RLŁ.6220.3.2018

 

                             ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

 

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 t.j )

zawiadamia się

że na wniosek Państwa Nurczyk Jan i Bożena zam. Wyk 30, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa z budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek inwentarski(cielętnik na ściółce głębokiej o obsadzie 12 DJP przy docelowej obsadzie w gospodarstwie 65DJP na terenie obejmującym część działki nr 156/1 położonej w obrębie miejscowości Wyk, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. Podlaskie.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:

Obręb wsi Wyk gm. Zbójna – część działki Nr 156/1

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:

- rozbudowa budynku gospodarczego i zmiana jego sposobu użytkowania na budynek

 

       Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna.

 

       Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

       Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

 

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują :

 

  1. Nurczyk Jan
  2. Nurczyk Bożena
  3. Jabłoński Waldemar
  4. A/a
Data powstania: piątek, 25 maj 2018 14:30
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2018 14:31
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 267 razy