BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZEBRANIACH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia 21 maja 2018 r.

 

        o przeprowadzeniu zebrań wiejskich jednostek pomocniczych w celu zasięgnięcia opinii do założeń  projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650), Wójt Gminy Zbójna ogłasza przeprowadzenie zebrań wiejskich w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych gminy dotyczących założeń do projektu uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Spotkania  przeprowadzone będą w terminie od 22 maja do 29 maja 2018 r.n  w formie zebrań z mieszkańcami sołectw, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Zebranie wiejskie sołectwa Bienduszka, Dębniki, Gontarze, Laski, Osowiec, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo, Tabory Rzym, Zbójna w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnej.
  2. Zebranie wiejskie sołectwa Dobry Las, Jurki, Piasutno Żelazne, Poredy, Siwiki w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy wiejskiej w Dobrym Lesie.
  1. Zebranie wiejskie sołectwa Gawrychy, Kuzie, Popiołki, Wyk w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy wiejskiej w Kuziach.

Inicjatorem spotkań jest Wójt Gminy Zbójna.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń we ww. sołectwach.                

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

 

Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2018 11:09
Data opublikowania: wtorek, 22 maj 2018 11:10
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 289 razy