BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Budowa obory bezściołowej na ok. 60,0DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 714,0 m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 80,0DJP), zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 m3 oraz rozbiórce stodoły na części działek nr 108/1 i 108/2 we wsi Gawrychy, gm. Zbójna, pow. Łomżyński, woj. podlaskie

                                                                                                        Zbójna dnia 05.04.2018r.

RLŁ.6220.2.2018

 

                             ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

 

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 t.j )

zawiadamia się

że na wniosek Pana Marka Serafina zam. Gawrychy 32, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa obory bezściołowej na ok. 60,0DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 714,0 m3 (obsada docelowa w gospodarstwie ok. 80,0DJP), zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 m3 oraz rozbiórce stodoły na części działek nr 108/1 i 108/2 we wsi Gawrychy, gm. Zbójna, pow. Łomżyński, woj. podlaskie

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:

Obręb wsi Gawrychy gm. Zbójna – część działki Nr 108/1 i 108/2

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:

- budowa obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na ok. 60,0 DJP

- budowa szczelnego wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok 714,0 m3  

- budowa zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 m3

- rozbiórka stodoły

 

       Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna.

 

       Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

       Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

 

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują :

 

  1. Serafin Marek
  2. Kłos Andrzej
  3. Gawrych Jan
  4. Gawrych Teresa
  5. Gmina Zbójna
Data powstania: piątek, 6 kwi 2018 12:32
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2018 12:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 150 razy