BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXI sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2018”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zbójna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zbójna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2014-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego.
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 17. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 20. Wolne wnioski i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

                                                            

 

 

   Z poważaniem

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                  Andrzej Lemański

 

 

Data powstania: piątek, 9 mar 2018 14:53
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2018 14:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 331 razy