BIP Gminy Zbójna

POSTANOWIENIE

                                                                                                      Zbójna dnia 15.01.2018r.

 

 

RLŁ.6220.1.2018

 

POSTANOWIENIE

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. z 2017 roku poz. 1257 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) a także §3 ust. 1 pkt. 88 lit. B rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71-j.t) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Nowogród w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu i usunięciu zatorów utrudniających swobodny przepływ wody w rowach melioracyjnych

 

Postanawiam

 

Odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ odmuleniu i usunięciu zatorów utrudniających swobodny przepływ wody w rowach melioracyjnych” na działkach 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1962, 1963 i 1964 obręb Zbójna

 

UZASADNIENIE

 

           Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Nadleśnictwa Nowogród, Dębniki 80, 18-416 Zbójna w dniu 10.11.2017 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu i usunięciu zatorów utrudniających swobodny przepływ wody w rowach melioracyjnych.

Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 15.11.2017r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia  oraz zawiadomił strony.

W wydanej opinii Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w ŁomżyWSTII.4240.143.2017.EM z dnia 28.12.2017r. stwierdziła, że nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Ze zgromadzonego materiału wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach położonych w obrębie wsi Zbójna o nr. ewid. 1735, 1736, 1737, 1738, 1739 i długości cieku 2400 m. oraz dz. Nr 1962, 1963 i 1964 dł. cieku 1350m. Powierzchnia inwestycji ogółem wynosi 30000 m2 (długość dwóch odcinków rowów 3750m x 8m szerokości).

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- usunięcie roślin pływających i korzeniących się z dna i brzegów rowów melioracyjnych ,

- usunięcie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi rowów melioracyjnych (naloty ol- 

  chy i brzozy w wieku około 5 lat o wysokości do 1,5m.)

- udrożnienie rowów przez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody oraz   

  usunięcie namułów (planuje się usunięcie warstwy namułu o grubości do 50 cm)

Prace konserwacyjne w obrębie rowów melioracyjnych wpłyną na poprawę warunków glebowych zapobiegając zalewaniu oraz stagnowaniu wody na łąkach i pastwiskach w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych. Utrzymanie zasadniczej funkcji rowów przyczyni się do prawidłowej regulacji stosunków wodnych w zasięgu oddziaływania rowów, co polepszy właściwości fizykochemiczne gleby.

Wykonanie prac przewiduje się w terminie do końca I kwartału 2018r. lub w III i IV kwartale 2018r. w zależności od warunków atmosferycznych i poziomu wód w rowach.

Prace będą wykonywane przy użyciu koparki samobieżnej. Planuje się rozplantowanie urobku do poziomu łąk na terenie bezpośrednio przyległym do czyszczonego rowu.

       Analizując uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405-j,t ze zm) ustalono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowisku morskim, obszarach górskich, w obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000.

         Teren inwestycji położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi wyznaczonym rozporządzeniem Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, którego czynna ochrona, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach meandrujących rzek Narwi i Pisy z licznymi starorzeczami oraz na terenie kompleksu leśnego Puszczy Kurpiowskiej.

Realizacja przedsięwzięcia nie naruszy wprowadzonych na obszarze zakazów określonych w § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. W przedmiotowym przypadku nie wykazano transgranicznego oddziaływania i negatywnych oddziaływań skumulowanych oraz ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych związanych z planowaną inwestycją.

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko prace wykonywane będą sprawnymi technicznie maszynami i urządzeniami.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z kartą informacyjną Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Otrzymują:

      1.Nadleśnictwo Nowogród

      2.a/a

Do wiadomości:

      1.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

        w Białymstoku

        Wydział spraw Terenowych w Łomży

      2.Strony postępowania poprzez ogłoszenie na stronie BIP UG Zbójna  

Data powstania: wtorek, 16 sty 2018 14:23
Data opublikowania: wtorek, 16 sty 2018 14:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 154 razy