BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XIX sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna.
 9. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Lemański

Data powstania: poniedziałek, 13 lis 2017 14:46
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lis 2017 14:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 361 razy