BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 75/17 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

   Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art.25, art. 35 ust. 1-2, art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820 i 1509) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Zbójnej na działce Nr 1099/7 o pow. 0,2180 ha, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Zbójna i w Sołectwie Zbójna oraz na stronie internetowej www.zbojnapowiatlomzynski.pl przez okres 21 dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
w internetowym serwisie prasowym: www.nieruchomościprzetargi.pl.
  

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

     Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                               Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                              

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 paź 2017 11:42
Data opublikowania: wtorek, 17 paź 2017 11:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 730 razy