BIP Gminy Zbójna

DECYZJA

                                                                                                             Zbójna dnia 13.04.2017r.

 

 

RLŁ.6220.1.2017

 

 

DECYZJA

 

 

         Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt.4 oraz art. 84 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)a także § 3 ust.1 pkt. 103 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz 71-j.t), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz 23) po rozpatrzeniu wniosku Pani Szewczyk Lucyny Grażyny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie budynku obory z przeznaczeniem dla cieląt i jałówek o obsadzie do 50 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, przy całkowitej obsadzie gospodarstwa do 130 DJP na terenie obejmującym część działki nr 43/1 i 88/2 położone w ograniczeniu wsi Poredy gm. Zbójna.

 

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

UZASADNIENIE

 

         Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Pani Lucyny Grażyny zam. Poredy 23, 18-416 Zbójna w dnu 10.03.2017r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory z przeznaczeniem dla cieląt i jałówek o obsadzie do 50 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, przy całkowitej obsadzie gospodarstwa do 130 DJP na terenie obejmującym część działki nr 43/1 i 88/2 położone w ograniczeniu wsi Poredy gm. Zbójna.

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 103 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71-j.t.)

W dniu 13.03.2017r. Wójt Gminy Zbójna wszczął postępowanie zawiadamiając strony oraz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

W wydanych opiniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży WSTII.4240.26.2017.EM z dnia 17.03.2017 stwierdziła, że nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży opinią NZ.4461.22.2017 z dnia 23.03.2017 stwierdził, że istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Ponadto wpłynął jeden wniosek od Pani Niedbały Krystyny zam. ul. Kołłątaja 9/2, 18-400 Łomża, która jest współwłaścicielką działki graniczącej z zamierzonym przedsięwzięciem. We wnioski stwierdziła, że przedsięwzięcie będzie oddziaływało negatywnie na mieszkańców wsi Poredy.

W dniu 10.04.2017 roku Wójt Gminy Zbójna wydał postanowienie RLŁ.6220.1.2017w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

           Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie w obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi wyznaczonym rozporządzeniem nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54 poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, którego czynna ochrona realizowana jest w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach mendrujacych rzek Narwi i Pisy.

Jak wynika z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, proponowana lokalizacja obory nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla w/w formy ochrony przyrody.

Budowa budynku inwentarskiego (obory) pozwoli na rozluźnienie obsady w obecnie użytkowanych obiektach, poprawi warunki sanitarne utrzymania cieląt i jałówek oraz umożliwi powiększenie obsady w gospodarstwie do 130 DJP.

Przechowywanie wyprodukowanej przez zwierzęta gnojowicy zapewni projektowany wewnętrzny zbiornik oraz istniejący zbiornik zewnętrzny.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę warunków utrzymania zwierząt i usprawnienie funkcjonowania gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. Umożliwi rozwój gospodarstwa z jednoczesnym spełnieniem wymogów higeniczno-sanitarnych hodowli bydła.

Przyjęte rozwiązania techniczne przewidują wykonanie szczelnych izolacji zabezpieczających przedostaniu się zanieczyszczeń do gruntu (zbiornik wewnętrzny na gnojowicę wykonany będzie z betonu klasy C20/C25 przy wodoszczelności W6).

Rolnik posiada wystarczającą ilość użytków rolnych kwalifikujących się do stosowania nawozów naturalnych o powierzchni 75,0 ha (30,0 ha własnych, 30,0 ha, których właścicielem jest syn nie prowadzący produkcji zwierzęcej oraz 15,0 ha dzierżawionych). Jak wynika z karty informacyjnej wyprodukowane nawozy naturalne zostaną prawidłowo zagospodarowane, należy zatem uznać, że nie zostaną przekroczone wymagania określone w ustawie o nawozach i nawożeniu z dnia 10.07.2007r. (Dz.U. z 2015r., poz.625 z późn.zm)

Uwzględniając rodzaj i wielkość prowadzonej hodowli wykazano, że wartość stężeń krótkookresowych i średniorocznych zanieczyszczeń są znacznie niższe od obowiązujących wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku zatem obiekt nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływał na otaczające środowisko.

Organ prowadząc postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, po wnikliwej analizie zgromadzonych dokumentów stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z opróżnianiem zbiorników na gnojowicę) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko.

 

Mając powyższe na uwadze odstąpiono od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

 

Wniosek przeanalizowano pod kontem wymagań dotyczących ochrony Środowiska oraz wymagań formalnoprawnych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2016r. poz 353 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Załączniki

  1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na Środowiska (Dz.U. z 2016r poz 353 z późn. zm.)

Otrzymują:

  1. Szewczyk Lucyna Grażyna
  2. Sutkowski Stanisław
  3. Niedbała Krystyna
  4. Sutkowski Tadeusz
  5. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
  6. A/a

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Białymstoku

Wydział Spraw Terenowych w Łomży

       2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Data powstania: wtorek, 18 kwi 2017 10:13
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2017 10:14
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 253 razy