BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

                                                                                                              Zbójna dnia 13.03.2017r.

 

                              ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

 

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn.zm.)

zawiadamia się

że na wniosek Lucyny Grażyny Szewczyk, zam. Poredy 23, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa budynku obory z przeznaczeniem dla cieląt i jałówek o obsadzie do 50 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, przy całkowitej obsadzie gospodarstwa do 130 DJP.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:

we wsi Poredy pow. łomżyński, woj. podlaskie na działce nr 43/1 i 88/2 obręb Poredy

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:

- budowa budynku obory

- budowa wewnętrznego zbiornika na gnojowicę

        Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna.

 

        Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

        Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

 

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Szewczyk Lucyna Grażyna
  2. Sutkowski Stanisław
  3. Niedbała Krystyna
  4. Sutkowski Tadeusz
  5. A/a                      

                                                                                                  

                                                                                         

Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2017 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2017 11:47
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 272 razy