BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna z dnia 16 lutego 2017 roku

Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Zbójnej, ul. ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, pokój nr 12 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

 

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 17.02.2017 r. do dnia 09.03.2017 r.
w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Zbójnej, ul. ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: rolugzbojna@poczta.internetdsl.pl

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Zbójnej (pokój nr 12), w godzinach pracy urzędu (od7:30 do 15:30)

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbójna.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 lut 2017 13:32
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2017 13:44
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 550 razy