BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Zbójna z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz.1948/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz.2147, poz. 2260/ oraz § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Zbójna zarządza,
co następuje
:

 

§ 1

 

Ogłasza się rokowania, zgodnie z załącznikiemdo niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wzniesionym w 1976 r. dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2,położonej na działce Nr 871/2 o pow. 2.050 m2 w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1.

 

§ 2

 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
   na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w sołectwie Dobry Las.

2. Ogłoszenie o rokowaniachzamieszcza się na internetowym serwisie prasowym PGN:
www.nieruchomościprzetargi.org.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                    Zenon Białobrzeski

 

 

                                                                                 Załącznik

                                                                                                           do Zarządzenia Nr 13/17

                                                                                                               Wójta Gminy Zbójna

                                                                                                              z dnia 16 lutego 2017 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza rokowania

 

na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wzniesionym w 1976 r.
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2,położonej na działce Nr 871/2 o pow. 2.050 m2
w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1. Działka ogrodzona z bardzo dobrym dojazdem, położona w centralnej części wsi letniskowej nad rzeką Pisą. Faktyczne przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny. W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. nieruchomość była przeznaczona pod usługi zdrowia. Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego na ten obszar.

Terminy wcześniejszych przetargów: I – 2016.07.18, II – 2016.09.02,
III – 2016.10.24, IV – 2016.12.06, V – 2017.01.16.
Cena wywoławcza: 110.000,00 zł.

Termin i miejsce rokowań: 2017.03.20, godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania - Dobry Las" można składać w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój nr 8, w terminie do dnia
16 marca 2017 roku do godz. 1500
. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
w kwocie 5.500 zł, na konto Urzędu Gminy Zbójna
Nr 92875710112601965320000010 w BS Łomża O/Nowogród w terminie
do 16 marca 2016 r. godz. 1400.
Jeżeli osoba ustalona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w podanym terminie, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy .
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                                                      

 

                                                                                                                    

                                                                                            Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                              Zenon Białobrzeski

Data powstania: czwartek, 16 lut 2017 10:34
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2017 10:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 777 razy