BIP Gminy Zbójna

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Zbójna wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych

na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Zbójna wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 15 marca 2017r.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji technicznych projektowych instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Zbójna – 287 szt.

- przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego instalacji ogniw fotowoltaicznych na podstawie wykonanych dokumentacji technicznych,

- przygotowanie dokumentacji technicznych instalacji solarnych na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Zbójna – 143szt.

- przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego instalacji solarnych na podstawie wykonanych dokumentacji technicznych,

 

1. Projekty techniczne oraz programy funkcjonalno – użytkowe zamówienia powinny być przygotowane w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach.

2. Cała dokumentacja w.w. wymieniona w wersji elektronicznej – 1 CD/DVD.

3.Wszystkie parametry projektowanych instalacji powinny być zgodne z warunkami konkursu ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

4. Zapłata za każdą dokumentację techniczną będzie dokonana za faktycznie wykonany dokument, co oznacza, że lokalizacje/adresy, w których nie będzie możliwości zaprojektowania instalacji np. z powodu braku warunków technicznych nie zostaną objęte opłatą, a tym samym ilość sztuk projektów objętych zamówieniem ulegnie zmianie.

5.Wykonawca dokona wszelkich wymaganych prawem obowiązków uzyskania od każdego Mieszkańca-Beneficjenta akceptacji, potwierdzeń bądź innych wymaganych dokumentów oraz dokona oględzin każdej lokalizacji na miejscu przewidzianej inwestycji.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w procesie realizacji projektu począwszy od składania wniosku o dofinansowanie, procesu przetargowego i wyłonienia Wykonawcy oraz montażu instalacji niezwłocznie dokonywał wyjaśnień na pytania Zamawiającego przekazywanych zarówno telefonicznie jak i na piśmie

7. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń
i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” lub inne równoznaczne wyrazy.

W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

 

Do oferty należy dołączyć:

- Załącznik nr 1 - oświadczenie z art. 25a ust.1, w przedmiocie podlegania wykluczeniu

z postępowania,

- Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 25a ust 1 w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 3- wykaz wykonanych usług, Zamawiający wymaga wykazania co najmniej dwóch usług związanych ze specyfiką zamówienia, tzn. 1 usługi polegającej na wykonaniu co najmniej 50 projektów technicznych dotyczących ogniw fotowoltaicznych oraz 1 usługi polegającej na wykonaniu co najmniej 50 projektów technicznych dotyczących instalacji solarnych.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty aktualnych uprawnień w branży sanitarnej

i elektrycznej uprawniających do wykonania powyższego zamówienia (uprawnień budowlanych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z zakresu instalacji sanitarnych i elektrycznych bądź aktualnych certyfikatów instalatorów instalacji fotowoltaicznych (pv) i solarnych)

 

V. Ofertę należy:

a)     złożyć w terminie do dnia: 01.02 2017r., godz.15.00

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

     

 

ROZPOZNANIE CENOWE

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY (pieczęć Wykonawcy):

 

l. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

a) Cena brutto za 1szt. dokumentacji technicznej instalacji ogniw fotowoltaicznych wynosi…….zł

b) Cena brutto za 1szt. dokumentacji technicznej instalacji solarnych wynosi……….zł

c) Cena brutto za PFU instalacji ogniw fotowoltaicznych wynosi …………….…..zł

d) Cena brutto za PFU instalacji solarnych wynosi …………….........................zł

 

2. Oświadczam, że:

  • zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
  • Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale

podwykonawców* w zakresie:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 1/ . …………………………………………………………..

 2/ …………………………………………………………....

    

…………… , dnia .…..20… r.       

/miejscowość/                                                                                           ………………………..

                                                                                                            podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                (pieczęć Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

 

                            

 

           

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 11:24
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 11:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 602 razy