BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XIII sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Zbójna
 11. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

Data powstania: wtorek, 8 lis 2016 14:28
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2016 14:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 498 razy