BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drewna opałowego.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Wójt Gminy Zbójna jako kierownik Urzędu Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży następujące stosy drewna sosnowego opałowego o długości wałków 1,2 m, wyszczególnione w świadectwie legalności pozyskania drewna nr 08/16/11 wydanego przez Nadleśnictwo Nowogród Leśnictwo Morgowniki,w obrębie ewidencyjnym Dobry Las i Jurki na działkach stanowiących własność Gminy Zbójna:

1/ Nr stosu 265 - 2,16 m przestrzennych, tj. 1,40 m3 ,

2/ Nr stosu 284 – 3,96 mp                         tj. 2,57 m3,

3/ Nr stosu 285 – 6,00 mp                         tj. 3,90 m3.

 

§ 2.

Ogłasza się I przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż stosów drewna, o których mowa
w § 1, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 3.

1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana spośród pracowników Urzędu Gminy Zbójna
w następującym składzie osobowym:

1/ Anna Górak –                       Przewodnicząca Komisji,

2/ Małgorzata Niewiadomska –       Członek Komisji

3/ Tadeusz Dziekoński -                           -II-

4/ Zdzisław Parzych                                 -II-

 

2. Wyboru oferenta dokona komisja, o której mowa w ust. 1 na podstawie złożonych ofert, który zaproponuje najwyższa cenę.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 7 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna, a także na tablicach ogłoszeń we wszystkich Sołectwach Gminy Zbójna i w internetowym portalu prasowym: www.nieruchomosciprzetagi.org.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 wrz 2016 10:08
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2016 10:11
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 693 razy