BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

                                                                                           Zbójna dnia 09.06.2016r.

 

                              ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

 

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227)

zawiadamia się

że na wniosek Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa, rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zbójna obręb 0019 pow. łomżyński wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. obiektami kubatorowymi i liniowymi

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:

we wsi Zbójna pow. łomżyński, woj. podlaskie na działce nr 586/4, 586/30, 586/18, 586/29, 586/23, 1650 obręb Zbójna

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:

- przebudowa magistralnej sieci wodociągowej na wyjściu z budynku Stacji

- budowa wewnętrznej sieci wodociągowej

- przebudowa kanalizacji technicznej wód popłucznych

- przebudowa odstojnika wód popłucznych

- przebudowa urządzeń technicznych Stacji

- budowa 2 zewnętrznych zbiorników wyrównawczych wody pitnej

        Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna.

 

        Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

        Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

 

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

 

 

Otrzymują :

 

 1. Gmina Zbójna
 2. Kuczyński Leszek i Anna
 3. Parzych Beata
 4. Parzych Elżbieta
 5. Parzych Krystian
 6. Parzych Paweł
 7. Parzych Sylwester
 8. Parzych Teresa
 9. Wądołowski Zbigniew i Iwona
 10. Marszałek Województwa Podlaskiego
 11. A/a                      

                                                                                                  

                                                                                         

Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 11:12
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2016 11:14
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 379 razy