BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie GminyZbójna.

Zarządzenie Nr 4/2016

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 20 maja 2016 roku

                                      

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna.                

       Na podstawie art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna.

       2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

       3. Tekst ogłoszenia o konkursie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
           na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
           Gminy Zbójna.

       4. Nabór ma charakter otwarty i konkurencyjny, może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada
           wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

§ 2. Obsługę biurową naboru zapewnia Urząd Gminy w Zbójnej.

 

§ 3. Procedurę naboru przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym
     zarządzeniem.

 

§ 4. 1. Określa się wzór oświadczenia kandydata składającego aplikację w naborze,
           stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

         2. Określa się wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
             w trybie naboru, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

       3. Określa się opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych, na który został
           ogłoszony nabór, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                            

                                                                                      

   Wójt Gminy Zbójna

   Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 20 maj 2016 11:01
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2016 11:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 626 razy